Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

BED-2115 Forsyningsledelse og lean - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er tilrettelagt for studenter som kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

De fleste bedrifter i dag er medlem av en eller flere forsyningskjeder. Forsyningskjeder øker i omfang, blir mer internasjonale og fremheves som en mulig vei til å bli mer konkurransedyktig. Bedrifter som er medlem av en forsyningskjede samarbeider tett med de andre i kjeden for å bli mer konkurransedyktig enn de som de konkurrer med. Forsyningskjedeledelse handler om hvordan man mest mulig effektivt kan få vare- og informasjonsflyten til å bevege seg fremover og bakover i forsyningskjeden.

Emnet tydeliggjør betydningen av intern og ekstern integrasjon. Det gis også kunnskap om hvordan den enkelte deltaker i et slikt system kan bidra til verdiskaping og konkurransekraft. Det overordnede målet i forsyningskjedeteori er å fokusere på det som gir verdi for sluttbrukerne. Fornøyde kunder kommer tilbake og handler mer, mens de misfornøyde kundene velger et annet produkt eller et annet innkjøps-sted neste gang.

En viktig intensjon med emnet er å øke forståelsen av hva det vil si å være en del av en forsyningskjede, samt å forklare hvordan fordelaktige resultater kan oppnås ved at alle ledd i forsyningskjeden samarbeider aktivt med de andre aktørene i kjeden for å gjøre sluttkundene fornøyd.

For å forstå hvordan forsyningskjeder fungerer er det nødvendig å ha god basiskompetanse om logistikk i bunn. Forsyningskjedeledelse som teori bygger på verdikjedeteori og strategiteorier som Porters verdikjede, transaksjonskostnadsteori, ressursbasert teori og lean-tankegang.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter å ha avsluttet dette emnet skal studentene ha tilegnet seg grunnleggende kjennskap til forsyningskjedeledelse og lean, og være i stand til å forstå og å analysere grunnleggende problemstillinger knyttet til vareflyten og informasjonsflyten i forsyningskjeder. Praktiske case og/ eller dagsaktuelle temaer blir gjennomgått og diskutert forløpende i emnet for å øke studentenes læring og forståelse. Etter bestått emne skal studentene ha oppnådd følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Ferdighet:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger foregår i hovedsak i Harstad med overføring på Skype til Narvik .

Seminarer med en samling i Harstad og en samling i Narvik.


Eksamen

Arbeidskrav

Studentene skal gjennomføre 2 selvstendige arbeid, fortrinnsvis som gruppearbeid. Problemstillingen vil bli gitt tidlig i semestret. Arbeidskravene må være godkjent for å kunne avlegge eksamen i emnet.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Eksamen

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen. Bokstavkarakterer A-E, der F er stryk.

Eksamen på dette emnet avholdes på UiT Harstad og UiT Narvik.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 07.05.2021 innlevering 07.05.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-1010 Logistikk og forsyningsledelse 5 stp
Undervisning Vår 2021
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Harstad f.aman. Trond Bottolfsen
Forelesninger Narvik f.aman. Trond Bottolfsen