Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

BIO-2602 Fiskeernæring - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for Akvamedisin. For studenter på Bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap kan emnet velges til fordypning i 6. semester. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet omhandler viktige fysiologiske og biokjemiske aspekter ved ernæring hos oppdrettsfisk. Det fokuseres på laksefisk. Undervisningen innledes med en gjennomgang av fiskens fordøyelsessystem, de ulike organenes roller og funksjon under fordøyelsen, og hvordan disse er nervøst og hormonelt regulert og koordinert. Nedbryting, absorbsjon, transport og integrert metabolisme av hovednæringsstoffene blir forklart. Prinsipper for utvikling og design av dietter, råvarevalg og produksjon av fiskefôr tas også opp.

Den biologiske aktiviteten til vitaminer, mineraler og ikke-essensielle næringsstoffer blir belyst, og ernæringsbehovet blir satt i samband med ernæringsrelaterte sykdommer. Ernæringsbehov hos stamfisk og marine larver blir også gjennomgått.


Søknadsfrist

1. desember for enkeltemner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten Matematikk (R1+R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.

Anbefalte forkunnskapskrav: Se oversikt nedenfor. Tilsvarende emner anbefales også.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse: Kandidaten

Ferdigheter: Kandidaten

Generell kompetanse: Kandidaten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Emnet kan tilrettelegges for engelskspråklige studenter. Eksamen kan besvares på norsk eller engelsk.

Undervisning

Forelesninger, seminarer og laboratoriekurs. I seminarene vil kandidatene aktivt delta ved å legge frem og presentere pensumrelevant stoff. Det legges også opp til et bedriftsbesøk på en fiskefôrfabrikk.

Eksamen

4 timer skriftlig skoleeksamen som blir evaluert med karakterskalaen A - F, hvor F er stryk.

Arbeidskrav: Adgang til eksamen forutsetter deltagelse på laboratoriekurs med godkjent laboratorierapport.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 07.06.2021 innlevering 07.06.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FH-207 Ernæring 9 stp
Undervisning Vår 2021
Første gang: Se timeplanen.
Forelesning prof. Ragnar Ludvig Olsen
prof. Bjørn Steinar Sæther
avd.ing. Guro Kristine Edvinsen
Lab gruppe 1 Akvamedisin avd.ing. Guro Kristine Edvinsen
Lab gruppe 10 FHV 7 avd.ing. Guro Kristine Edvinsen
Lab gruppe 2 Akvamedisin avd.ing. Guro Kristine Edvinsen
Lab gruppe 3 Akvamedisin og andre - ikke FHV avd.ing. Guro Kristine Edvinsen
Lab gruppe 4 FHV 1 avd.ing. Guro Kristine Edvinsen
Lab gruppe 5 FHV 2 avd.ing. Guro Kristine Edvinsen
Lab gruppe 6 FHV 3 avd.ing. Guro Kristine Edvinsen
Lab gruppe 7 FHV 4 avd.ing. Guro Kristine Edvinsen
Lab gruppe 8 FHV 5 avd.ing. Guro Kristine Edvinsen
Lab gruppe 9 FHV 6 avd.ing. Guro Kristine Edvinsen
Eksamenskollokvier prof. Bjørn Steinar Sæther