Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

BYG-2604 Konstruksjonsteknikk I - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnets faglige innhold er som følger:

Innenfor temaet stålkonstruksjoner skal Studenten lære å;

i. Bæreevne

ii. Plastiske beregningsmetoder

iii. Tverrsnittklasser

iv. Forbindelsesmidler

v. Dimensjonering av staver og bjelker inkl. knekking, vipping og plateknekking

Innenfor temaet trekonstruksjoner skal Studenten lære å;

i. Materialfastheter

ii. Dimensjonering av staver og bjelker inkl. knekking, vipping og forbindelsesmidler

Innenfor temaet betongkonstruksjoner skal Studenten lære å;

i. Materialfastheter

ii. Dimensjonering for moment, skjærkraft og aksialkrefter.

iii. Riss- og deformasjonsberegninger.

iv. Utførelse av vanlige konstruksjonselementer som vegger, bjelker, søyler, fundamenter og konstruksjonsregler for disse.


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Anbefalte forkunnskaper


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

i. Studenten skal lære å dimensjonere bjelker og korte søyler i betong

ii. Studenten skal lære å dimensjonere og utforme vanlige konstruksjonselementer i stål.

iii. Studenten skal lære hvordan sammenføyninger utføres og kontrolleres.

iv. Studenten skal lære å dimensjonere og utforme vanlige konstruksjonselementer i trevirke.

v. Studenten skal lære hvordan mekaniske sammenføyninger utføres og kontrolleres

Ferdigheter:

vi. Studenten skal kunne anvende NS-EN 1993, NS-EN 1995 og NS-EN 1992 for kontroll og prosjektering av stål-, tre- og betongkonstruksjoner.

Kompetanse:

vii. Studenten skal vite hvordan NS-EN standardene er bygd opp og hvordan disse anvendes i prosjektering.

viii. Studenten skal erverve kompetanse innenfor fremstilling og forstå arbeidstegninger.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning


Eksamen

Arbeidskrav

i. Emnet inneholder 6 obligatoriske innleveringer.

ii. Minimum 4 skal være godkjent før adgang til eksamen.

iii. Innleveringene er individuelle.

Eksamen og vurdering

i.Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».

ii. Emnets vurderingsuttrykk er en gradert skala med fem (5) trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

iii. Kandidater som leverer blank besvarelse, eller besvarelse som åpenbart ikke er et forsøk på en faglig besvarelse, anses for å ha trukket seg fra eksamen.

iv. Emnet består av en fem (5) timers skriftlig eksamen. Vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §20 - Fusk.

v. Den 5 timers eksamen skal gjennomføres med alle generelle skriftlige hjelpemidler

vi. Ekstern sensor vurderer 100% av besvarelsene.

vii. Studenter som oppnår vurdering F får adgang til kontinuasjonseksamen.

viii. Studenter som oppnår «TRUKKET» får ikke adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §16 - Trekk fra eksamen.

ix. Studenter som har oppnådd vurdering E eller bedre får ikke adgang til kontinuasjonseksamen.

Undervisning Vår 2021