Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

BYG-2604 Konstruksjonsteknikk I - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for bygg, energi og materialteknologi

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnets faglige innhold er som følger:

Innenfor temaet stålkonstruksjoner skal Studenten lære å;

i. Bæreevne

ii. Plastiske beregningsmetoder

iii. Tverrsnittklasser

iv. Forbindelsesmidler

v. Dimensjonering av staver og bjelker inkl. knekking, vipping og plateknekking

Innenfor temaet trekonstruksjoner skal Studenten lære å;

i. Materialfastheter

ii. Dimensjonering av staver og bjelker inkl. knekking, vipping og forbindelsesmidler

Innenfor temaet betongkonstruksjoner skal Studenten lære å;

i. Materialfastheter

ii. Dimensjonering for moment, skjærkraft og aksialkrefter.

iii. Riss- og deformasjonsberegninger.

iv. Utførelse av vanlige konstruksjonselementer som vegger, bjelker, søyler, fundamenter og konstruksjonsregler for disse.


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Anbefalte forkunnskaper


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

i. Studenten skal lære å dimensjonere bjelker og korte søyler i betong

ii. Studenten skal lære å dimensjonere og utforme vanlige konstruksjonselementer i stål.

iii. Studenten skal lære hvordan sammenføyninger utføres og kontrolleres.

iv. Studenten skal lære å dimensjonere og utforme vanlige konstruksjonselementer i trevirke.

v. Studenten skal lære hvordan mekaniske sammenføyninger utføres og kontrolleres

Ferdigheter:

vi. Studenten skal kunne anvende NS-EN 1993, NS-EN 1995 og NS-EN 1992 for kontroll og prosjektering av stål-, tre- og betongkonstruksjoner.

Kompetanse:

vii. Studenten skal vite hvordan NS-EN standardene er bygd opp og hvordan disse anvendes i prosjektering.

viii. Studenten skal erverve kompetanse innenfor fremstilling og forstå arbeidstegninger.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning


Eksamen

Arbeidskrav

i. Emnet inneholder 6 obligatoriske innleveringer.

ii. Minimum 4 skal være godkjent før adgang til eksamen.

iii. Innleveringene er individuelle.

Eksamen og vurdering

i.Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».

ii. Emnets vurderingsuttrykk er en gradert skala med fem (5) trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

iii. Kandidater som leverer blank besvarelse, eller besvarelse som åpenbart ikke er et forsøk på en faglig besvarelse, anses for å ha trukket seg fra eksamen.

iv. Emnet består av en fem (5) timers skriftlig eksamen. Vurdering utføres etter «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §20 - Fusk.

v. Den 5 timers eksamen skal gjennomføres med alle generelle skriftlige hjelpemidler

vi. Ekstern sensor vurderer 100% av besvarelsene.

vii. Studenter som oppnår vurdering F får adgang til kontinuasjonseksamen.

viii. Studenter som oppnår «TRUKKET» får ikke adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §16 - Trekk fra eksamen.

ix. Studenter som har oppnådd vurdering E eller bedre får ikke adgang til kontinuasjonseksamen.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 11.06.2021 innlevering 11.06.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.