Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

BYG-3607 Passivhus og husbyggingsteknikk - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas av enkeltemne.

Innhold

Passivhusbygging. Brukskrav og krav i lover og forskrifter. Bygningsmessig brannvern. Konstruksjonstyper, bygningsdeler og byggemåter. Betongelementbygging. Fukt i bygninger.

Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Relevant bachelorgrad innfor ingeniør, med minimum 30 studiepoeng i matematiske/statistikkemner.

Søkekode: 9371

Anbefalte forkunnskapskrav: SMN 6198 Bygningsfysikk, eller tilsvarende.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Gi bred forståelse for hvordan krav til funksjon og helhet, sammen med bygnings-fysiske grunnprinsipper, kommer til praktisk anvendelse ved materialvalg og utforming av bygningsdelene med tilhørende tilslutnings-detaljer, spesielt innenfor passivhusbygging.

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne bruke eksisterende teorier, metoder, forskning og fortolkninger innenfor husbyggingsteknikk, spesielt passivhusbygging, og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning.

Generell kompetanse:

Kandidaten skal kunne analysere og anvende sine kunnskaper og ferdigheter innenfor husbyggingsteknikk, spesielt passivhusbygging.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervisers i hvert vårsemester. Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom to undervisningsuker klasseundervisning.

Emnet gjennomføres hovedsakelig som teoretisk kunnskapsformidling. Studentenes ferdigheter fremmes gjennom obligatoriske øvinger. Samtlige øvinger leveres av studenten på Canvas.


Eksamen

Arbeidskrav

10 obligatoriske skriftlige øvinger må være godkjent seinest 3 uker før eksamen.

Eksamen og vurdering

3 timers skriftlig skoleeksamen. Karakter A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Adgang til kontinuasjonseksamen forutsetter at arbeidskravet er oppfylt.

Alle skriftlige hjelpemidler og kalkulator tillatt.


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 12.03.2021 innlevering 12.03.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Forelesning f.lekt. Tor Konrad Kildal