Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

BYG-3808 Brannteknikk - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er forbeholdt studenter med studierett Integrert Bygningsteknologi.

Innhold

Faget omhandler rammebetingelser og det formelle grunnlaget for temaområdet brannsikkerhet i byggverk. Brannutvikling og materialers branntekniske egenskaper inklusive bidrag til termisk lasteffekt utdypes.

På responstiden gis det kunnskap om prinsipper og metoder for bestemmelse av brannmotstand i tillegg til at vi går nærmere inn på krave til dokumentasjon, krav og dimensjonering for å ivareta brannsikkerheten.

Passive og aktive brannsikkerhetstiltak utredes.

Brannteknisk prosjektering som del av byggeprosessen behandles, og dette utdypes gjennom prinsipper og metoder for analysebasert brannrådgivning.

I tilknytning til dette gis det også innføring i risikoanalyse av brann i byggverk med grunnlag i NS 3901 og tilsvarende.


Hva lærer du

Målet etter å ha gjennomført dette faget er å inneha kunnskap om hva tilstrekkelig sikkerhet for et bygg er, i tillegg til en generell forståelse av teknisk forskrift og hvordan den skal benyttes i en byggesak. Studentene lærer hvordan man ut i fra en tegning enkelt kan bedømme bygget og dets nødvendige sikkerhetsbehov. Videre skal man lære å forstå hva lovverket bygger på, og konsekvensen gitt løsning kan medføre.

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

- Ha inngående kunnskaper om teknisk forskrift og veiledningen innenfor faget brann

- ha inngående kunnskaper om hvordan branntekniske løsninger skal implementeres fra prosjektering til byggeplass

- ha inngående forståelse av teori og praksis i faget 

Ferdigheter:

- kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning som grunnlag for brannteknisk rådgivning og ivaretakelse av forskriftskrav.

- kan bruke relevante metoder innen brannteknikk for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte.

- kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer til det komplekse tematiske området brann.

Kompetanse:

- kunne lese og forstå innholdet i en brannteknisk prosjektering.

- kunne gjøre egnen vurdering for å se om byggets sikkerhet er ivaretatt.

- kunne analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.

- kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

- kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker det brannfaglige områdets uttrykksformer.

- kunne kommunisere om brannrelaterte problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med fagpersoner og til allmennheten.

- kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser relatert til brannteknisk prosjektering og rådgivning.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen i form av forelesninger vil bruke både teoretiske og praktiske eksempler og oppgaver som en del av undervisningen. Forelesningsmaterialet vil deles opp i emnene; lovverk, standarder, passiv og aktive sikkerhet. I tillegg vil det inkluderes eksempler på feil og mangelfull dokumentasjon.

Det skal gjennomføres 1 obligatorisk befaring sammen med faglærer, dato og bevaringssted bekreftes nærmere ved undervisningsstart i emnet. I etterkant av denne befaringen skal det innleveres en oppgave som baserer seg på befaringen. Innleveringen er obligatorisk og karaktersettes som godkjent/ikke godkjent.

I tillegg skal det gjennomføres to oppgaver som øvelser for eksamen, fasiten til disse øvelsene vil gjennomgås som en del av undervisningen og eksamens forberedelser.

Det blir to sett med øvelser i tillegg til innlevering.


Eksamen

Arbeidskrav

Det skal gjennomføres 1 obligatorisk befaring sammen med faglærer, dato og bevaringssted bekreftes nærmere. I etterkant av denne befaringen skal det innleveres en oppgave som baserer seg på befaringen. Innleveringen er obligatorisk og karaktersettes som godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravet må være bestått for å få adgang til eksamen.

Eksamen og vurdering

Skriftlig skoleeksamen 3 timer, teller 100% av karakteren. Bokstavkarakter A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i emnet, forutsatt at vedkommende har bestått arbeidskravet.

Studenter som oppnår «TRUKKET» får ikke adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §16 - Trekk fra eksamen. Studenter som har oppnådd vurdering E eller bedre får ikke adgang til kontinuasjonseksamen.


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 10.03.2021 innlevering 10.03.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Forelesning uni.lekt. Håkon Henry Bisserød Sundene