Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

FIL-2039 Mat- og klimafilosofi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Emnetype

Emnet inngår som valg- og fordypningsemne i bachelorgradsprogrammet i filosofi og er en spesialisering innen fagfeltet miljøfilosofi.

Innhold

Mat- og klimafilosofi er et emne i anvendt filosofi som diskuterer ulike normative, etiske eller politiske forutsetninger og vurderinger i forbindelse med mat og matproduksjon, klima og klimaproblematikken, samt undersøker hvordan vi kan forstå sammenhengen mellom disse. Emnet gjør bruk av sentrale innsikter, begreper og teoretiske retninger fra miljøfilosofien generelt, samt fra etikk og politisk filosofi, men også fra livsfilosofi, feministisk filosofi og estetikk. Målet er å benytte ulike teorier og begreper til å diskutere, vurdere og analysere konkrete tilfeller, samt komme med mulige innspill for politiske beslutninger og beslutningsprosesser, omkring klima og mat.

 

Emnet fokuserer særlig på spørsmål relatert til følgende emneområder:

(1) Mat og matproduksjonens kulturelle, metafysiske, estetiske eller eksistensielle betydning, hvor vi diskuterer bidrag fra teoritradisjoner som agrarianisme, industrialisme, kooperativisme, vitalisme, eudaimonisme, eksistensfilosofi, lokalisme, dydsetikk eller fenomenologi.

(2) Klimapolitikk med fokus på politikkutforming, internasjonale avtaleverk, klimaforhandlinger, matsikkerhet og matsuverenitet.

(3) Matetikk med spørsmål knyttet til dyrs velferd og moralske status, hav- og landbrukets rolle og status i miljøfilosofien, samt diskusjoner om antroposentrisme, instrumentalisme og spørsmål rundt naturens eller dyrs iboende verdi.

(4) Klima- og ressursrettferdighet med fokus på matproduksjonens betydning for globalt klima og global ulikhet, samt andre tema som fornybar energi, utnytting av matsøppel, territoriale rettigheter, teknologiutvikling og teknologikritikk, limitarianisme og økonomisk vekst.

Pensum: 600-800 sider


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk eller engelsk

Undervisning

Det er 10-14 to-timers ukentlige studentaktive forelesninger.

Avhengig av tematisk fokus er det lagt opp til off-campus ekskursjoner og besøk ved ulike eksterne aktører innen klima, industri og matproduksjon.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Studenten må innen gitt frist gjennomføre et førsteutkast til semesteroppgaven på 2000-2500 ord eller til praksisoppgaven på 1500-2000 ord, samt gjennomføre veiledning med faglærer på førsteutkastet.

Tema og problemstilling for førsteutkastet avklares med faglærer innen oppgitt frist.

Arbeidskravet må være godkjent før en kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen består av enten en skriftlig semesteroppgave på 4000-4800 ord, eller en skriftlig praksisoppgave på 2500-3000 ord som rapporterer fra besøk/opphold/prosjekt hos relevant ekstern aktør innen klima, industri, eller matproduksjon og en fire timers digital skoleeksamen.

Tema og problemstilling for semesteroppgaven eller praksisoppgaven avklares med faglærer innen oppgitt frist.

Semesteroppgaven eller praksisoppgaven og den digitale skoleeksamen vurderes under ett og gis en samlet karakter. Begge delene må være bestått for at eksamen som helhet skal være bestått. Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen og/eller utsatt eksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Begge eksamensdeler må gjennomføres ved kontinuasjon.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 07.06.2021 innlevering 07.06.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.