Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

FSK-1123 Økonomi for fiskeri- og havbruksvitenskap - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorstudenter i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Kurset gir en grunnleggende innføring i produksjonsteori, konsumteori og prisdannelse i markeder. Analysene baseres på grafiske metoder og matematiske modeller. Videre drøftes økonomisk sirkulasjon i en åpen økonomi og begreper som nasjonalregnskap, penger og nominelle størrelser.

Hva lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap:

Ferdighet:

Generell kompetanse:

grunnleggende kompetanse på å beregne konsumenters nyttemaksimerende atferd

* grunnleggende kompetanse på å beregne bedrifters profittmaksimerende atferd

* Forstår og kan anvende økonomiske begreper og sentrale teorier

* Har en basis som gjør hun/han i stand til å tilegne seg ny økonomisk kunnskap fra økonomisk litteratur og gjennom egne observasjoner


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk  

Undervisning

Forelesninger og oppgaveseminarer.

Eksamen

4 timer skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått.

Arbeidskrav: Adgang til eksamen forutsetter to godkjente innleveringsoppgaver.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 26.05.2021 innlevering 26.05.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Første oppmøte: se timeplan
Forelesning prof. Claire Winifred Armstrong
f.aman. Ingrid Kristine Pettersen
Gruppe 1 prof. Arne Johannes Eide
uni.lekt. Tannaz Alizadeh Ashrafi
Gruppe 2 uni.lekt. Tannaz Alizadeh Ashrafi