Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

FSK-2002 Havbruksrett - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for akvamedisin. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet inngår i studieprogrammet akvamedisin. Kurset skal gi studentene forståelse av rettsreglene som er relevante for utøvelsen av yrket som fiskehelsebiolog, men også grunnleggende regler som gjelder drift av akvakulturanlegg og sjømatproduksjon og -sikkerhet.

Det forutsettes ikke at studentene har forkunnskaper innen juss. Emnet vil derfor gi studentene en viss forståelse av juridisk metode samt en oversikt over forvaltningsapparatet innen havbruk.   

Emnet vil ha et særlig fokus på veterinærjuridiske temaer som: forebygging, påvisning og behandling av sykdom hos fisk, hygiene, dyrevelferd, veterinærkontroller og rapportering til myndighetene. Rettslige sider ved fiskehelsebiologers autorisasjon, herunder tap av denne, profesjonsutøvelse, forvaltningsansvar og straffansvar vil også bli belyst.

De mest sentrale lover med tilhørende forskrifter det blir undervist om er: akvakulturloven av 17. juni 2005, dyrevelferdsloven av 19. juni 2009, dyrehelsepersonelloven av 15. juni 2001 og matloven av 19. desember 2003.    

Aktuelle lover og forskrifter (lovdata.no)

Lover studentene skal kjenne innholdet av:

Forskrifter studentene skal kjenne innholdet av:

Det kreves også at studentene setter seg inn i andre rettskilder som behandles i undervisningen, som forarbeider til lovene samt rettspraksis.


Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Hva lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap: Kandidaten

Ferdigheter: Kandidaten

Generell kompetanse: Kandidaten

kvalifiserer for arbeid innen privat og offentlig virksomhet som krever innsikt i forvaltning og lovregulering av akvakulturvirksomheter og spesialisering innen fiskehelse (f.eks. Mattilsynet og Fiskeridirektoratet, og fiskehelsetjeneste).


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Eksamen

Semesteroppgave (teller 50%) og muntlig eksamen (teller 50%).

Bokstavkarakterer: A-F, hvor F er ikke bestått.

Arbeidskrav: Hjemmeoppgave (en uke) med en etterfølgende muntlig presentasjon av hjemmeoppgaven må være gjennomført og godkjent.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kun kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått muntlig eksamen på siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Semesteroppgaven må være bestått ved ordinær eksamen, og inngår i karakterberegningen etter muntlig kontinuasjonseksamen.

Ved en ny ordinær eksamen må alle deler tas på nytt.


Dato for eksamen

Muntlig 11.06.2021;Semesteroppgave utlevering 20.05.2021 innlevering 27.05.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FSK-2007 Juss i fiskeri- og havbruk, innføring i juridiske metoder 2 stp
Undervisning Vår 2021
Se timeplan
Forelesning prof. Irene Vanja Dahl
Seminar prof. Irene Vanja Dahl