Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

HEL-1000 Grunnleggende helse- og helsetjenestekunnskap - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Innhold

Helse og helsetjenester er et felt med stadig økende kompleksitet. Helse er ikke bare fravær av sykdom. For å fremme helse må man kjenne til sammenhengen mellom helse, sykdom og samfunn og kunne forklare hvordan menneskets helse og livssituasjon påvirkes av samfunnsmessige forhold.

 

Kunnskap om helsevesenets oppbygging og organisering er en forutsetning for å betjene helsesektoren med teknologisk kompetanse og tjenesteytende funksjoner. Emnet fokuserer særlig på betydningen av samhandling på ulike nivå og tverrprofesjonelt samarbeid i team. Emnet omhandler også effektivitetskrav, prioriteringer og mål for helsetjenesten.

 

Biomedisinsk etikk og juridiske prinsipper setter krav til pasienters medvirkning, sikkerhet og rettigheter. Emnet vektlegger på hvordan verdier og verdivalg ligger til grunn for prioriteringer i helsetjeneste og helsepolitikk.[LGF1] 

 [LGF1]Skildres i forhold til det øvrige programmet, dvs hvordan det inngår ..


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse 

Hva lærer du

Studentene skal etter bestått emne kunne:

 

Kunnskaper

 

Ferdigheter

 

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Skandinaviske språk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid, webbasert materiale og eksamensforberedelse i gruppe.

Eksamen

80% obligatorisk fremmøte

Aktiv deltagelse i gruppearbeid og seminar

Alle arbeidskrav må være oppfylt før studenten kan fremstille seg for eksamen.

Vurdering:

Hjemmeoppgave over oppgitt tema på maks 2500 ord, eksklusive forside, innholdsfortegnelse og referanser.

Vurderingsuttrykket er bokstavkarakter A-F der F er ikke bestått. 


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 26.03.2021 innlevering 23.04.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021