Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

HIF-0350 Hospitering i språk- og kulturfag - 0 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogram i språkfag og kan ikke tas som enkeltemne.

Det er anbefalt at studenten har tatt minst 60 stp. i fordypningsfaget før hospiteringen gjennomføres.


Innhold

Hospiteringen skal gi studenten en innføring i de ulike delene av arbeidsplassens virksomhet, og også noen grad av fordypning slik at studenten etter hvert selv kan ta ansvar for disse funksjonene. Arbeidet skal tilrettelegges slik at læringsutbyttet for hospiteringen oppnås. Formålet med hospiteringen er å gi studenten erfaring med å anvende språk- og kulturfaglig kunnskap, ferdigheter og perspektiver i arbeidsliv. I tillegg skal studenten lære om arbeidsplassens virksomhet og bli bevisst på hvordan han/hun er som arbeidstaker. Arbeidsoppgavene bestemmes i samarbeid med arbeidsplassen. Studenten skal ta del i arbeidsplassens daglige virke.

Hospiteringen gjennomføres hos arbeidsplasser/institusjoner som Institutt for språk og kultur (ISK) har avtaler med. Studentene kan foreslå nye hospiteringssteder som godkjennes av ISK. Hospitering skal normalt foregå i en sammenhengende uke, men kan etter avtale tilpasses som kortere opphold gjennom semesteret. Det kreves 25 timer tilstedeværelse på hospiteringsstedet gjennom semesteret.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Logg skrives på norsk, engelsk eller språk som studenten studerer innenfor bachelorprogrammet.

Undervisning

Det er studentens ansvar å ta initiativ til å arrangere og gjennomføre hospitering. Studenten kan få veiledning til å velge hospiteringssted, til å diskutere de teoretiske og praktiske muligheter som hospiteringsaktivitetene gir og til å tilknytte kunnskap og ferdigheter som studentene får under hospitering til de andre emner i programmet.

ISK gjennomfører underveisevaluering av hospitering for hver enkelt student. Evalueringa skal gi en vurdering av om hospiteringsstedet fungerer tilfredsstillende. Formålet er å sikre at studenten oppnår sine læringsmål.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent av faglig veileder:

Følgende eksamenskrav gjelder for å få godkjent hospitering:

Hospiteringslogg skal inneholde:

Hospitering vurderes med «Bestått» /«Ikke bestått». Ved karakteren «Ikke bestått» på eksamen kan studenten levere en revidert utgave av loggen etter avtale med faglærer. Ved ikke gjennomført hospitering, vil det være anledning til å gjennomføre ny hospitering påfølgende semester.