Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

LER-1201 Matematikk 1-7 - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.


Innhold

Emnet inneholder følgende emner: Geometri, måling, tall, algebra,  sannsynlighetsregning og statistikk. Begynneropplæringen innenfor hvert tema er spesielt vektlagt.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har matematisk kunnskap om:

 

Studenten har kunnskap om elevenes matematiske tenking og:

 

Studenten har kunnskap om undervisning i matematikk og:

 

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 

Kompetanse

Studenten har kompetanse i å:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

Studentene skal fordype seg i kompleksiteten i den grunnleggende matematikken, nøkkelkunnskaper og sentrale elementer i matematisk kunnskap. Studentene vil møte et variert utvalg av undervisnings- og læringsformer som individuelt arbeid, gruppearbeid, forelesninger og seminarer.

For å studere hvordan elever tenker vil det brukes video der elever løser oppgaver, aktiviteter og diskusjoner. For å studere hvordan man planlegger og gjennomfører undervisning vil man prøve ut materiell, analysere video av undervisning og diskutere hva som skiller god og dårlig undervisning.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 75 timer, inkludert seminarundervisning.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 

Praksis: For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av to skriftlige eksamener:

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. Begge eksamenene må være bestått for å få godkjent emnet.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 26.05.2021 innlevering 26.05.2021;Hjemmeeksamen - nasjonal deleksamen utlevering 19.05.2021 innlevering 19.05.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Undervisning uni.lekt. Marit Johnsen
uni.lekt. Hans Christian Ryel
uni.lekt. Monica Volden
Seminargruppe A uni.lekt. Marit Johnsen
uni.lekt. Hans Christian Ryel
uni.lekt. Marte Liset
uni.lekt. Monica Volden
Seminargruppe B uni.lekt. Marit Johnsen
uni.lekt. Hans Christian Ryel
uni.lekt. Marte Liset
uni.lekt. Monica Volden