Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

MED-2704 Primærhelsetjeneste og legevaktsmedisin - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i paramedisin ved UiT - Norges arktiske universitet. Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i paramedisin. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet forbereder studentene på samhandling med en rekke kommunale helseprofesjoner og gir en oversikt over kommunehelsetjenestens muligheter og begrensninger.  Kunnskap, ferdigheter og metodikk tilpasses pasienter med problemstillinger av lavere eller moderat alvorlighet.

Et betydelig antall pasienter som innledningsvis defineres i kategoriene "akutt" og "haste" får endret prioritet etter undersøkelse, og enkelte faller i en "gråsone" da de er komplekse og uavklarte.  Paramedisinere har en rolle i å observere, vurdere, behandle og sortere disse i samarbeid med kommunehelsetjenesten, for eksempel fastleger og legevaktleger.  Det er derfor viktig at paramedisinere har tilstrekkelig breddekompetanse, herunder kunnskap og ferdigheter knyttet til allmenn- og legevaktmedisin, og kunnskaper og ferdigheter som letter kommunikasjonen med samarbeidende tjenester.

Emnet har til hensikt å gi ambulansetjenesten et proaktivt og "blålys-slukkende" verktøy, som et supplement til den mer tradisjonelle blålysmedisinen.  Det er et mål at paramedisinere i tillegg til og ta "sykehuset" ut til pasienten, i økt grad også skal fungere som legevaktens forlengede arm ut i kommunene og observere, gi tilbakemeldinger og samarbeide om diagnostiske og terapeutiske tiltak.

Emnet gir kompetanse innen et nytt og viktig område for ambulansetjenesten og forberede studentene til kommunepraksis i spesialpraksis på tredje studieår.


Hva lærer du

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

Ferdigheter

Studenten kan:

Generell kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, studiegrupper, praktiske øvinger, selvstudier, simulerings- og ferdighetstrening.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

Eksamen:

Individuell skoleeksamen: 4 timer.

Besvarelse vurderes ut fra karakterskala A-F, der F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen:

Kontinuasjonseksamen avholdes for dem som ikke besto ordinær eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.

Ikke bestått etter utsatt eksamen/kontinuasjonseksamen vil føre til endring i studieprogresjon. 

Emnet må være bestått før man kan gå videre til 3.studieår.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 28.05.2021 innlevering 28.05.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Forelesning uni.lekt. Lars-Jøran Andersson
uni.lekt. Sverre Håkon Evju
f.aman. Håkon Kvåle Bakke
øvinglær. Kristin Marie Heggen
Seminar øvinglær. Johannes Strand