Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

MED-2705 Ambulanseoperativt arbeid - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i paramedisin ved UiT - Norges arktiske universitet. Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i paramedisin. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Ambulansetjenesten er en av samfunnets essensielle ressurser i håndtering av alvorlige og store ulykker, kriser og katastrofer.  Det medisinske mandat utføres under til dels krevende, uoversiktlige og varierte betingelser.  Dette stiller store krav til vurderings-, løsnings- og handlingskompetanse.

Ambulanseoperativt arbeid omhandler primært det operative aspektet ved prehospitalt akuttmedisinsk arbeid og hvordan ambulanseoppdrag løses på en sikker, effektiv og velorganisert måte.

Emnet tar for seg teori og praksis knyttet til forberedelse, innsats og etterarbeid ved vanlige ambulanseoppdrag samt større og mer krevende hendelser, herunder samhandlingen med andre helseressurser og redningsarbeidere.  Emnet fokuserer på oppbygging og organisering av redningstjenesten i Norge, egensikkerhet, skarpe oppdrag og generelt skadestedsarbeid.

Studentene gis også ressurser for å håndtere og optimalisere egen mental og fysisk helse, og opplæring i utrykningskjøring og radiokommunikasjon.

Emnet gir svært viktig operativ kunnskap og bygger en avgjørende ramme omkring den medisinske virksomheten som studentene må beherske for effektiv og sikker gjennomføring av ambulanseoppdrag.


Hva lærer du

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

Ferdigheter

Studenten kan:

Generell kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, praktiske øvinger, studiegrupper, selvstudier, simulerings- og ferdighetstrening,samt oppgaver og veiledning på nett.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

Eksamen:

Individuell skoleeksamen: 4 timer.

Besvarelse vurderes ut fra karakterskala A-F, der F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen:

Kontinuasjonseksamen avholdes for dem som ikke besto ordinær eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.

Ikke bestått etter utsatt eksamen/kontinuasjonseksamen vil føre til endring i studieprogresjon. 

Emnet må være bestått før man kan gå videre til 3.studieår.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 18.06.2021 innlevering 18.06.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Forelesning øvinglær. Johannes Strand
uni.lekt. Thomas Hansen
øvinglær. Ståle Bratland
Seminar uni.lekt. Lars-Jøran Andersson
øvinglær. Johannes Strand
øvinglær. Ståle Bratland
Simulering øvinglær. Johannes Strand
uni.lekt. Thomas Hansen
øvinglær. Ståle Bratland