Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

PED-3054 Vitenskapsteori og forskningsmetode - 30 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på master i pedagogikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet består av vitenskapsteori, kvalitativ metode og kvantitativ metode. Undervisningen i vitenskapsteori vil formidle kunnskap om hovedretningene innenfor vitenskapsteorien: positivisme, hermeneutikk, kritisk realisme og sosialkonstruktivisme. Det legges vekt på de premisser og utfordringer disse vitenskapsteoretiske retningene innebærer for valg av metodiske tilnærminger i forskningen. Undervisningen i metode vil formidle kunnskap om planlegging, gjennomføring og vurdering av kvalitative og kvantitative undersøkelser. Det legges vekt på: Ulike forskningstradisjoner, forskningsdesign, vitenskapsteoretiske grunnlag, metodiske tilnærminger for å fremskaffe data (for eksempel observasjon, intervju, feltarbeid, tekststudier, survey og innhenting av registerdata), analyse av data, samt vurdering knyttet til validitet og reliabilitet i forskning. Forholdet mellom erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap tematiseres.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten skal ha:

Ferdigheter:

Studenten skal:

Kompetanse:

Studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet organiseres samlingsbasert over ett semester. Det totale undervisningsomfanget er på rundt 120 timer, fordelt på forelesninger og seminarer med praktiske øvelser

Forkurs

For de studentene som må gjennomføre forkurs i statistikk vil undervisningsomfang være på om lag 15 timer fordelt på forelesning og seminar/studentarbeid. Studentene skal etter gjennomført forkurs forstå hva statistikkfaget kan hjelpe oss med og ha kunnskap og ferdigheter knyttet til grunnleggende deskriptiv statistikk som gjennomsnitt, empirisk standardavvik, median og kvantiler. De skal lære hvordan en kan sammenligne resultater fra to grupper, kjenne til og kunne ta i bruk begreper som populasjon og utvalg, konfidensintervall, statistisk signifikans og normalfordeling og kjenne til noen tester som brukes i statistisk analyse. På slutten av forkurset vil studentene gjennomføre en test som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Oppgaven må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

Ved bedømming av eksamen benyttes karakterskalaen A-F hvor F er ikke-bestått.

Ved karakteren F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Arbeidene kan fremlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 31.05.2021 innlevering 07.06.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

PED-3059 Forskningsmetode og vitenskapsteori 20 stp
Undervisning Vår 2021
Samling f.aman. Jens Breivik
dosent Cato Roger Pedersen Bjørndal
prof. Gry Paulgaard
uni.bibl. Vibeke Bårdsdatter Bårnes
f.aman. Yngve Antonsen
prof. Steinar Thorvaldsen
stip. Terje André Bringeland
f.aman. Gregor Ross Maxwell
Forkurs prof. Steinar Thorvaldsen