Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

PED-3904 Mastergradsoppgave i pedagogikk – 30 studiepoeng - 30 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Forbeholdt masterstudenter i pedagogikk og kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Masteroppgaven innebærer faglig fordypning i et særskilt pedagogisk emne.

Under veiledning i arbeidet med masteroppgaven, vil studenten også gis trening i å forholde seg til en tidsplan med flere innleveringsfrister før endelig innlevering.

Ved 30 studiepoengs masteroppgave tilegner studentene seg metodisk forståelse, faglig fordypning og selvstendighet. 


Obligatorisk forkunnskapskrav

PED-3054 Vitenskapsteori og forskningsmetode, PED-3056 Utvikling og relasjoner, PED-3057 Kunnskap, menneskesyn og læring eller PED-3001 Samfunn, kultur og menneske i pedagogisk perspektiv, PED-3050 Kvantitativ metode, PED-3051 Kvalitative metoder i pedagogisk forskning, PED-3053 Vitenskapsteori

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Etter bestått masteroppgave kan studenten:

Kompetanse

Etter bestått masteroppgave kan studenten:

Anvende kunnskaper og ferdigheter ervervet i arbeidet med masteroppgaven


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studentene får oppnevnt egen veileder. Veiledningen foregår individuelt eller i grupper. Det skal inngås en veiledningskontrakt mellom universitetet, den enkelte student og veileder så snart som mulig etter at veileder er oppnevnt. Veiledningsrammen er satt til 39 timer. Det vises for øvrig til veiledningskontrakt for utfyllende informasjon.  

Eksamen

Når alle eksamener i både obligatoriske- og valgemner emner er bestått, kan studenten framstille seg til endelig eksamen. Eksamen består av mastergradsoppgave og muntlig.

Masteroppgaven har et omfang på ca. 45 sider (A4 format og linjeavstand 1.5). Vedlegg kommer i tillegg.

Muntlig eksamen er en drøfting omkring sentrale temaer, valg av metode, analyse, drøfting og konklusjoner i masteroppgaven samt vurdere kvaliteten (styrke og svakhet) ved egen forskning.

Oppgaven gis en egen karakter. Muntlig eksamen er justerende. Karakteren som kommer på vitnemålet er basert på masteroppgaven og muntlig eksamen.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Innleveringsfrist er 15. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret.

Ved karakteren F på mastergradsoppgaven kan den fremlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form ved neste ordinære innlevering.