Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

SPL-1002 Samfunnsgeografi, en innføring - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i samfunnsgeografi. Det handler om hvordan relasjonene mellom mennesker og deres romlige omgivelser utformes og forstås. Emnet vil ta for seg nyere geografiske tenkemåter og analyser. Sentrale begreper som sted, rom og skala blir presentert og brukt for å belyse sammenhenger mellom rom og samfunn på mange nivåer. Emnet tar opp kulturelle prosessers betydning for menneskers identitetsdannelse og livsformer i globale og lokale sammenhenger.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten har:

Ferdigheter:

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk.

Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller engelsk oppgavetekst rettes til Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se § 12 i Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø.


Undervisning

10 dobbelttimer forelesning og 10 enkelttimer seminar.Det tilbys kun undervisning i vårsemesteret. Undervisningen legges vanligvis til første del av vårsemesteret.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Arbeidskravene vurderes av faglærer som godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

6 timers skoleeksamen med oppgitte oppgaver.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.  


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 11.03.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

SPL-1004 Samfunnsplanlegging og kulturforståelse, del I 10 stp
Undervisning Vår 2021
Forelesning f.aman. Ingrid Marie Kielland
stip. Astrid Maria Cabrera
Seminargruppe 1 f.aman. Ingrid Marie Kielland
stip. Astrid Maria Cabrera
Seminargruppe 2 f.aman. Ingrid Marie Kielland
stip. Astrid Maria Cabrera
Seminargruppe 3 Lektor f.aman. Ingrid Marie Kielland
stip. Astrid Maria Cabrera