Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

SPL-2010 Plan- og nettverksstyring - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Det foregår en løpende diskusjon om forholdet mellom planlegging og nettverksstyring. Mens «plan» vektlegger styring på grunnlag av diskusjon og beslutninger i folkevalgte organer, vil «nettverk» innebære at viktige samfunnsspørsmål blir satt på dagsorden og drøftet i ulike former for samarbeid mellom det offentlige, det frivillige og privat sektor.

For å forstå politikk og planlegging må en i dag både ha god oversikt over det formelle styringssystemet i stat og kommune, og mellom styringsnivåer (stat, region, lokalforvaltning). Gjennom presentasjon av ulike teorier gir undervisningen innsikt i offentlig politikk og planlegging, og hvordan mer uformelle nettverk opererer dels på siden av, dels innvevd i det offentlige styringssystemet. Undervisningen sikter mot å gi en god forståelse av Plan- og bygningsloven (plandelen), hvordan lokaldemokratiet er bygd opp og fungerer, samt hvordan planlegging i dagens byer, kommuner og regioner foregår.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten har:

Ferdigheter:

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk. Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller engelsk oppgavetekst rettes til Institutt for samfunnsvitenskap.

Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se § 12 i Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø.


Undervisning

Forelesninger og seminar: 10 dobbelttimer forelesning og 10 enkelttimer seminar.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

Hjemmeeksamen på ca. 10 sider (3500 - 4000 ord) med gitt oppgavetekst. Varighet: 1 uke.  

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

 

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 07.06.2021 innlevering 14.06.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Forelesning prof. Toril Merete Ringholm
stip. Marie Koksvik Thorsen
Seminargruppe 1 prof. Toril Merete Ringholm
Seminargruppe 2 stip. Marie Koksvik Thorsen
Hjemmeeksamen Utlevering: 31. mai.Innlevering: 7. juni.