Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

SPL-2012 GIS i samfunns- og arealplanlegging - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorstudenter i samfunnsplanlegging og kulturforståelse, men kan også tas som valgemne av andre studenter. I tilfelle begrenset kapasitet på pc-lab bør studenter påregne å installere programvare på egen laptop. 

Innhold

Kurset gir en innføring i studiet av hvordan stedfestet informasjon produseres og representeres gjennom geografiske informasjonssystemer (GIS), og hvordan dette anvendes innenfor ulike samfunnsområder slik som naturforvaltning, samfunns- og arealplanlegging på ulike nivåer. Målet med kurset er at studentene kan besvare romlige problemstillinger ved hjelp av kvalitative og kvantitative GIS-analyser og anvende dette i egne prosjekter. Det skal gi en grunnleggende forståelse av kartografisk teori og metode, med vekt på læring gjennom praktiske øvelser. 

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag) 

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

- samle inn, systematisere og gjøre enkle analyser av geografisk informasjon ved hjelp av GIS

- digitalisere geografisk informasjon og produsere egne geografiske data

- representere geografisk informasjon på kart på ulike måter og svare på romlige spørsmål ved hjelp av GIS

- koordinere og tilrettelegge geografisk informasjon for ulike brukergrupper

Kompetanse

- grunnleggende kompetanse i kvantitative og kvalitative analyser ved hjelp av GIS

- anvende GIS i utredningsprosjekter

- anvende GIS som verktøy i samfunns- og arealplanlegging

- kunnskap om ulike verktøy for analyse og fremstilling av geografiske data


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Kurset er basert på en kombinasjon av forelesinger (ca. 10 dobbelttimer) og praktiske øvelser i pc-lab (ca. 20 dobbelttimer) organisert rundt praktiske øvelser med programvare fra ArcGIS-familien. Det legges vekt på studentaktive læringsformer hvor studentene lærer av og hjelper hverandre i grupper på lab og i digitale læringsrom. Emnet gis vanligvis i form av intensiv undervisning. 

Eksamen

Arbeidskrav:

Undervisningen er delt inn i fire tematiske moduler, der hver modul avsluttes med en arbeidsoppgave (quiz, selvstendig oppgave og/eller deltakelse i diskusjon), der to av disse skal være praktiske arbeidsoppgaver som innleveres og godkjennes som arbeidskrav. Arbeidsoppgavene kan forbedres fram til innlevering av mappe. 

Eksamen består av:

Mappe-vurdering:

Innlevering av mappe som består av:

1) To ulike kartprosjekter (laget i ArcGIS). Kartene kan være resultat av arbeidskrav og kan forbedres fram til endelig innlevering. 

2) En hjemme-eksamen på en uke på min. 4000 ord og skal være en besvarelse av en romlig problemstilling løst ved hjelp av relevant teori, datasett og kartografisk framstilling.   

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Mappeevaluering utlevering 01.03.2021 innlevering 09.03.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

SVF-2005 Geografiske informasjonssystem i fortid, nåtid og framtid I 10 stp
Undervisning Vår 2021
Forelesning f.aman. Ingrid Marie Kielland
f.aman. Camilla Brattland
Seminargruppe 1 f.aman. Camilla Brattland
vit.ass. Bjørn Erik Hansen
Seminargruppe 2 f.aman. Camilla Brattland
vit.ass. Bjørn Erik Hansen
Seminargruppe 3 f.aman. Camilla Brattland
vit.ass. Bjørn Erik Hansen