Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

SSO-3115 Perspektiver på deltakelse - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

I emnet fokuseres det på betydningen av samfunnsdeltakelse for alle uansett funksjonsnedsettelse, etnisitet, religion, kjønn, alder, seksualitet og sosiokulturell bakgrunn. Sentralt i emnet står: menneskerettigheter, relevant lovverk, ICF (Internasjonal klassifikasjon av funksjonshemming og helse), FN's bærekraftmål og andre føringer knyttet til samfunnsdeltakelse.

I emnet gjennomgås sentrale begreper som medborgerskap, deltakelse, interaksjon, livsløp, barrierer, tilrettelegging, språk, kultur og kreativitet.

Emnet vektlegger hvordan en kan fremme deltakelse både på individ- og systemnivå på alle samfunnets arenaer, deriblant gjennom empowerment. Fokus rettes særlig mot utdanning, arbeid, kultur, fritid og politisk deltakelse. Utfordringer knyttet til å leve i det sirkumpolare nord med en kulturelt og etnisk sammensatt befolkning vil belyses.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1 desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.

For å bli tatt opp som enkeltemnestudent til emner tilhørende Master i velferdsendring er det krav om:

Med relevant praksis menes at søkeren har arbeidserfaring innen helse-, omsorgs- og velferdssektoren.

Oppstart av emnet forutsetter nok kvalifiserte søkere.


Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse

kan (i samarbeid med de det gjelder) planlegge, gjennomføre og evaluere praksisbaserte FoU-prosjekter som fremmer nytenkning rundt samfunnsdeltakelse.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, praktiske øvelser knyttet til deltakelse, prosjektarbeid og seminarer som involverer relevante målgrupper. Deler av læringsaktivitetene vil foregå i klasserom og andre ved bruk av nettbaserte læringsplattformer. Aktivitetene vil både foregå individuelt og i gruppe.

Forventet undervisningsomfang er på ca 65 timer. Anbefalt tid til selvstudium er på ca 180 timer.

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk. Det vil dessuten inngå engelskspråklig litteratur på pensum.

Emnet vil undervises i annethvert år.

Det gis ikke mulighet for å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre. 


Eksamen

Arbeidskrav:

Felles praktisk prosjekt med presentasjoner i gruppe.

Vurdering:

Individuell muntlig eksamen som vurderes etter karakterskala A-F. 

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Undervisning Vår 2021
Forelesning prof. Rikke Gürgens Gjærum
f.lekt. Gunn Tove Minde
f.aman. Hege Kristin Gjertsen
prof. Kwesi Alexander Kassah
f.aman. Gunn Elin Fedreheim
f.aman. Line Melbøe
f.aman. Gro Hilde Ramsdal
f.aman. Ingrid Fylling
øvinglær. Torgeir Vidvei Riise
Annet prof. Rikke Gürgens Gjærum
f.lekt. Leif Svein Lysvik
f.aman. Hege Kristin Gjertsen
Nora Margaret MacLaren