Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

STV-3059 Beslutningsteori: begreper, modeller og prosesser - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er et valgemne i mastergradsprogrammene i statsvitenskap og organisasjon og ledelse. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Dette er et fordypingsemne med vekt på en grundig gjennomgang av begreper, teorier og modeller i studiet av organisatoriske beslutningsprosesser både i offentlig og privat sektor. Hensikten er å gi studentene kunnskap om det mangfold av modeller og perspektiver som finnes innen studiet av politiske og administrative beslutningsprosesser. Empiriske eksempler trekkes inn for å illustrerer modellene i praksis, herunder deres faglig-analytiske potensiale og begrensninger.

 

Følgende deltema belyses:


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

For opptak til emnet gjelder følgende opptakskrav:

Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.

I bachelorgraden eller tilsvarende kreves det at følgende fordypning inngår:

Det stilles et faglig minstekrav for opptak på karakteren C (2,5), som beregnes ut fra et gjennomsnitt av karakterer i fordypningsemnene, eller i de 90 studiepoengene som normalt utgjør de obligatoriske emnene i utdanningen.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Det gis totalt 20 timer undervisning. Undervisningen vil bestå av; forelesninger, diskusjoner i plenum og egenaktiviteter samt noe bruk av filmede opptak av klassiske tekster/teoretikere.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Muntlig presentasjon av oppgave gitt av faglærer. Presentasjonen vil ta utgangspunkt i emnets pensumlitteratur. Arbeidskravet kan besvares i grupper på to-tre studenter.

Eksamen består av:

En skriftlig hjemmeeksamen som skrives på bakgrunn av oppgitt tekst. Omfanget skal være på om lag 4000 ord. Skrivefristen er 14 dager. Hjemmeeksamen skrives som individuell oppgave.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 12.05.2021 innlevering 27.05.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Orienteringsmøte master: Mandag 15.01.18 kl. 10.15, rom E-0104 Faglig ansvarlig: Knut Mikalsen
Seminar f.aman. Hilde Marie Pettersen
Første gang: Se timeplan

Eksamen Hjemmeeksamen 18. - 28. mai 2018

Forelesning f.aman. Hilde Marie Pettersen