Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

STV-3078 Vitenskapsteori - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på mastergradsprogrammet i statsvitenskap. Emnet kan inngå som et valgfritt emne for studenter på andre mastergradsprogrammer. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet består av to hoveddeler: 1. En kritisk gjennomgang av en rekke av de mest sentrale vitenskapsteoriene som har påvirket utviklingen av samfunnsvitenskapene; 2. En innføring i to vitenskapsfilosofiske grunnsyn, naturalisme og konstruktivisme og hvordan disse grunnsynene gir seg utslag i de valg som gjøres på det metodologiske og metodiske nivået.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret

Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad eller tilsvarende grad hvor en fordyping på minimum 90 studiepoeng i statsvitenskap inngår. Fordypningen skal inneha en progresjon der minimum 30 studiepoeng er på 2000 nivå (påbygningsnivå) eller tilsvarende. Det stilles et faglig minstekrav for opptak på karakteren C, som regnes ut fra et gjennomsnitt av karakterer i fordypningsemnene. Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

10 timer forelesning - gis normalt med to timer pr. uke

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Eksamen består av:

En hjemmeeksamen på inntil 2.000 ord over oppgitt tema. Skrivefristen er inntil en uke.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

 

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 10.06.2021 innlevering 17.06.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Faglig ansvarlig: Førsteamanuensis Jarle Weigård
Forelesning f.aman. Jarle Weigård
Første gang: Se timeplan

Seminar f.aman. Frank Holen