Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

SVF-3920 Masteroppgave i samfunnssikkerhet - 30 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Hovedmålet med masteroppgaven er at studentene skal gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid. Masteroppgaven kan enten være en drøfting av en problemstilling på grunnlag av studier av relevant litteratur, eller en analyse av et tema med utgangspunkt i innsamlede data. Tema og problemstilling skal ligge innen fagfeltet samfunnssikkerhet. Studenten skal vise evne til systematisk tenkning, faglig fordypning og saklig vurdering. I tillegg skal studentene få trening i å anvende relevant bruk av kildestoff for å vise hvordan eget arbeid kan plasseres i forhold til eksisterende forskning. Ved hjelp av teori, forskningsmetode og innsamlede data skal studentene utarbeide en skriftlig masteroppgave innen fagområdet samfunnssikkerhet. Instituttet vil være behjelpelig med forslag til masteroppgave, samt veiledere og eventuelt andre kontaktpersoner. Studenten bør selv være aktiv i å finne frem til og formulere problemstillinger i samråd med veileder. I samråd med veileder utarbeides endelig oppgavetekst og plan for gjennomføring av oppgaven. Kontakt med bedrift, offentlige etater/ institusjoner eller lignende skjer primært gjennom personlig henvendelse fra studenten selv, eller i noen tilfeller gjennom veileder.

Hva lærer du

Etter å ha gjennomført mastergradsoppgaven skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk

Undervisning

Arbeidet med masteroppgaven er normert til 30 studiepoeng som tilsvarer ca. 5 måneders fulltidsarbeid. Undervisningen består av kollektiv og individuell veiledning. Studenten vil få tildelt en individuell veileder for masteroppgaven.

Eksamen

Vurderingen skjer på bakgrunn av:

En skriftlig masteroppgave.

Bokstavkarakter:  A - E, F - stryk..

For å levere inn oppgaven må studenten ha gjennomført og bestått alle obligatoriske og valgfrie emner på masterprogrammet.

Mastergradsoppgaven kan kun framlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form dersom arbeidet bedømmes til ikke bestått, jf. § 22 i Eksamensforskriften.