Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

TEK-1505 Kjemi - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Kjemi TEK-1505:

Stoffenes inndeling. SI. Atomenes oppbygging, periodesystemet, isotoper og atommasser, elementær kjemisk bindingslære, massebegrepet og stoffmengder med mol-enheten, kjemiske formler og forståelse av forbindelser og reaksjonslikninger, navnsetting, balansering, støkiometri; reaksjonskategoriene: felling, syrer og baser, oksidasjon og reduksjon; løsninger og elektrolyttstyrke, konsentrasjonsmålene (masse- og molar), masseprosent; grunnleggende om gasser og trykkbegrepet, kjemisk likevekt og Guldberg-Waages lov, løselighetsprodukt (Ksp) og beregning på tungtløselige salter; elektrokjemi med redoksbalansering i sur eller basisk løsning, galvaniske- og elektrolytiske cellers oppbygning, prinsipp og virkemåte samt beregning av elektrode- og cellepotensial. Labøvingene vil understøtte teoridelen.


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniørfag, nettbasert.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten:

Ferdigheter:

Kandidaten:

Kompetanse:

Kandidaten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Nytt materiale vil presenteres for studentene på forelesninger. For å utvikle dypere kunnskap og ferdighet arrangeres også regneøvelser parallelt med forelesningene. Det blir frivillige laboratorieøvinger (inntil 3 praktiske øvinger). 

Eksamen

Arbeidskrav:

Kjemi: 4/5 godkjente innleveringer (regne- og vurderingsoppgaver i Multiple Choice-format) -elektroniske Quizer via Canvas-systemet.

Ved stryk på ordinære og kontinuasjonseksamen, må arbeidskrav oppfylles på nytt ved neste emneavvikling.

Eksamen og vurdering

Det vil arrangeres obligatoriske innleveringer, og alt obligatorisk arbeid må være vurdert til "godkjent" for å kvalifisere til deltagelse på sluttprøven.

Sluttprøven vil bestå 1 selvstendig skriftlig eksamen i kjemi (5 stp). Denne må vurderes til E eller bedre for at kandidaten skal bestå eksamen. Karakteren på sluttprøven alene vil utgjøre studentens karakter i faget.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Tidspunktet for kontinuasjon publiseres særskilt.

Eksamensspråk: Norsk


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 03.06.2021 innlevering 03.06.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

TEK-1113 Fysikk og kjemi 5 stp
Undervisning Vår 2021
Forelesning f.aman. Tore Harry Johansen