Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

TEK-2501 Ingeniørmekanikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. 

Innhold

Statikk, 5 sp.

Kraftbegrepet. Resultanten av kraftsystemer. Dekomponering av krefter. Statisk moment og kraftpar. Momentteoremet. Statisk likevekt av plane kraftsystemer. Belastningstyper og opplagerbetingelser. Fritt-legemediagram og belastningsdiagram. Sammensatte konstruksjoner, kraft og motkraft, indre og ytre krefter, statisk bestemthet. Ledd og stive forbindelser. Aksialstaver og fagverk. Snittkrefter inkl. aksialkraft-, skjærkraft- og bøyemomentdiagram. Tau og kabler. Friksjon. Mekanisk arbeid. Utveksling. Stabilitet. Masse- og flategeometri.

Fasthetslære, 4 sp. Spenning og tøyning. Materialegenskaper. Strekkprøving. Elementær bjelketeori. Bøyespenningsformelen. Dimensjonering og sikkerhetsfaktorer. Kombinert belastning. Utbøyningsformlene. Knekking. Torsjon. Bøyeindusert skjær og klipping. Flerakset spenningstilstand. Von Mises spenning.

Fluidmekanikk, 1 sp Introduksjon til fluider. Statisk trykk, hydrostatiske trykkrefter, trykktanker, oppdrift


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391

Anbefalte forkunnskapskrav: Fysikk tilsvarende TEK-2502 Fysikk og kjemi for ingeniører 


Hva lærer du

Kunnskaper

Ferdigheter

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Teoretiske forelesninger og øvingstimer med regneveiledning. Obligatoriske regneøvinger og strekkprøveforsøk.

Eksamen

Arbeidskrav: Emnet inneholder obligatoriske regneøvinger og strekkprøveforsøk. For å få adgang til eksamen, må 5 av 6 regneøvinger og laboratorierapport fra strekkprøveforsøk være godkjent.

Eksamensform: 4 timers skriftlig skoleeksamen

Vurderingsuttrykk: Bokstavkarakter

Kontinuasjon: Det gis rett til kontinuasjon


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 27.05.2021 innlevering 27.05.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Forelesing uni.lekt. Tor Schive
Øving uni.lekt. Tor Schive