Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

TEK-6006 Grunnleggende Vann- og Avløpsteknikk (VA-teknikk) - 0 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Innhold

I de fleste gater og veger i bebygde områder ligger det et vann- og avløpssystem. Dette er den viktige infrastrukturen som ikke synes, og som har som oppgaven å forsyne forbrukeren med vann, og ta avløpsvannet i retur. Tilgang til hygienisk og bruksmessig godt drikkevann er en grunnleggende forutsetning for liv.

Globalt er forsyning av tilstrekkelig og betryggende vann til befolkningen og tilfredsstillende sanitære løsninger to av de største utfordringene. Det omkommer millioner av mennesker hvert år som følge av vannbårne epidemier eller av vannmangel. Samfunnet har lagt ned store ressurser i å etablere hygienisk sikker og bruksmessig god vannforsyning og en miljømessig god håndtering av avløpsvann.

Infrastrukturen for vann og avløp er et av fundamentene for et sikkert og velfungerende samfunn. Vann er verdens viktigste næringsmiddel.

 Grunnleggende VA-teknikk vil gi kandidaten en innsikt i vannforsyning, avløpshåndtering og overvannsproblematikk.

Kurset skal gi kandidaten den generelle kunnskapen som er nødvendig for å forstå og utøve VA-anlegg. Kandidaten lærer metoder for planlegging av VA-anlegg.

 Emnet inneholder forskjellige tema, dette for å tilrettelegge for en større forståelse for hvordan den skjulte infrastrukturen fungerer. Kandidaten skal kunne gi en helhetlig forståelse av områder som bygges ut og gi sikkerhet for innbyggerne (liv, helse og økonomi). Det 

gjelder også valg av traseer, for å unngå flomskader og sikre at flommer ledes til flomveger utenom bebyggelsen.

 Kandidaten får kunnskap om vannforsyningssystemet som inneholder nedslagsfelt, valg av kilde, inntak, renseanlegg, forsyning, vannforbruk, fordelingsnett, sikkerhet, metoder for vannbehandling og brannvann. For avløpssystemet skal kandidaten få kjennskap om fellessystem og separatsystem, klimaendringer og effekter av dette, problemstillinger ved planlegging, selvrensing, fordrøyningsanlegg, LOH (lokal overvanns håndtering), overløp, avskjærende anlegg, utslippsområder og resipienten. 

Videre får kandidaten innblikk i materialteknologi, drift og vedlikehold. Rør og legging, rehabilitering samt valg av rørtyper.


Hva lærer du

Etter å ha gjennomført dette kurset har kandidaten følgende læringsutbytte, definert gjennom kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse (læringsutbytte):

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten skal etter endt kurs:

Ferdigheter:

Kandidaten skal etter endt kurs:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Kurset undervises hovedsakelig på norsk, men enkelte delemner kan underviser på engelsk.

Undervisning

Periode: 04. august til og med 20. august 2020 

Uke 32                  4. 5. og 6 august             12:00 - 15:30

Uke 33                  11. 12. og 13. august     12:00 - 15:30

                              14. august                      08:15 - 11:30

Uke 34                  18. 19. og 20. august     12:00 - 15:30

Pensum litteratur:


Eksamen

Obligatoriske innleveringer:

Det er fire (4) obligatoriske innleveringer i kurset.

Laboratorie øving:

Det er en (1) obligatorisk innlevering (rapport) i kurset.

Kandidaten skal kunne beskrive hvordan analyse av en vannprøve, prøven skal gjennomføres. Vannprøven kan være hentet fra en brønn, bekk etc. Det blir sett på vannkvalitetsparametere og krav til disse.

Følgende parametere skal analyseres i hht drikkevannsforskriften:

Kandidaten skal utarbeide en obligatorisk rapport fra denne laboratorie forelesningen.

Ved godkjent arbeidskrav vil studenten bli tildelt kursbevis.

 

Kontinuasjon: Det gis ikke rett til kontinuasjon

 

Undervisning Høst 2020
Forelesning øvinglær. Jostein Starbo