Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

BLU-1025 Natur, helse og bevegelse - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på barnehagelærerutdanningen. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal gi grunnleggende kunnskap og ferdigheter i utforskning av fysiske fenomen, bærekraftig utvikling og mangfoldet i naturen, samt kosthold, barns bevegelse og fysiske og motoriske utvikling. Emnet skal gi studentene grunnlag for arbeid med barns helse, egen helse og livsmestring. Ledelse av seg selv og barn vektlegges..

Praksis inngår som en integrert del av kunnskapsområdet. Omfang 10 dager. Se studieplan og håndbok for praksis.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:

Generell kompetanse

Studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap som forelesning, studentframlegg og organisert gruppearbeid, med praktiske og teoretiske tilnærminger.Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende, og det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning og praksis.Praksis er en viktig læringsarena i profesjonsrettingen av studiet og for forståelsen av emnenes plass i profesjonen. Studenten skal delta i daglige gjøremål i barnehagen med utgangspunkt i oppgaver og ansvar som følger av pedagogisk ledelse.

Digital læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy.

Undervisningen går i vårsemesteret.

Undervisningsomfang: om lag 100 timer.

Emnet evalueres skriftlig minimum hvert tredje år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan framstilles for eksamen:

Obligatoriske arbeidskrav i praksisbarnehagen som vurderes av praksislærer:

Obligatoriske arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt:

 

I praksis foregår det en kontinuerlig vurdering av studentens evne til å mestre sin fremtidige rolle som barnehagelærer. Studentens praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått.

Eksamen består av:

En praktisk-didaktisk eksamen i grupper (inntil 3 studenter) med en varighet på 5 dager. Didaktisk plan og presentasjon leveres inn dag 5. Deretter muntlig gruppepresentasjon og muntlig eksaminering (med utgangspunkt i hele pensum), totalt omfang mellom 30-45 min. Det gis individuell karakter.

Ved bedømmelse av eksamen benyttes gradert karakter etter en skala med seks trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått, med A som beste karakter. Ved ikke bestått praksis gjennomføres ny praksis samtidig med ordinær praksis påfølgende studieår. Ved karakter F på eksamen tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i påfølgende semester. Se forskrift for eksamen ved UiT for nærmere informasjon.


Emnet overlapper disse emnene

BLU-1005 Natur, helse og bevegelse 20 stp
Undervisning Vår 2021