Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

STV-3900 Masteroppgave i statsvitenskap - 50 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Teoretisk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Forkunnskapskrav: Bachelorgrad med minimum 90 stp. i statsvitenskap eller tilsvarende må være avlagt.

For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha avlagt eksamen i alle obligatoriske

emner, og valgfrie emner tilsvarende 20 studiepoeng, på mastergradsprogrammet i

statsvitenskap. Det er mulig å søke innpassing av valgemner fra andre utdanningsinstitusjoner.


Innhold

Statsvitenskap er læren om politiske systemers oppbygning og virkemåte. Masterstudiet i

statsvitenskap ved UiT Norges Arktiske Universitet består av fagdisiplinene offentlig politikk

og administrasjon, internasjonal politikk, komparativ politikk og politisk teori. Studentene vil

normalt velge tema og problemstilling for sin masteroppgave innenfor en av disse

fagdisiplinene. Oppgaven kan enten være en drøfting av en problemstilling på grunnlag av

studier av relevant litteratur, eller en analyse med utgangspunkt i innsamlede data.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk

språk. Det kan søkes instituttet om å få skrive masteroppgaven og avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Undervisningen består av kollektiv og individuell veiledning med hovedvekt på det siste.

Studenten får tildelt individuell veileder for masteroppgaven i slutten av andre semester. Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Eksamen består av

- Innlevering av masteroppgaven. Denne skrives enten individuelt eller av 2 personer

sammen. Omfanget skal være på ca. 28000 ord (80 sider) / 42000 ord (120 sider).

Noter, referanser og vedlegg kommer i tillegg. Det er to årlige innleveringsfrister,

15. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret.

 

- En muntlig eksamen. Når 2 studenter skriver oppgave sammen er de også sammen

under muntlig eksamen.

 

Eksamen vurderes med bokstavkarakterer A-F, der F regnes som stryk.

 

Kontinuasjonseksamen

Masteroppgaven kan framlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form dersom

arbeidet bedømmes til karakteren F.


Dato for eksamen

Masteroppgave innlevering 25.05.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

STV-3902 Masteroppgave i statsvitenskap 50 stp
Undervisning Vår 2021
Orienteringsmøte: Mandag 13. januar 2014 kl. 10.15, rom UB244 Første gang: Kontakt veileder