Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

KVE-0110 Praktisk kvensk med grammatikk, del 1 - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn. Emnet kan tas som videreutdanning av lærere.

Jf. Opptakskrav progresjonskrav i studieplan for grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn og 5.-10. trinn. Det anbefales at du har KVE-0100: Grunnkurs i kvensk


Innhold

Emnet bidrar til forbedring av studentenes muntlige og skriftlige ferdigheter i kvensk, økning av deres ordforråd og utviding av deres kunnskap i kvensk grammatikk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Generell kompetanse

Studenten

har utviklet muntlig kompetanse, lesekompetanse og skrivekompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Hovedsakelig kvensk, med norsk som hjelpespråk. Den muntlige eksamen vil foregå på kvensk.

Undervisning

Undervisninga vil være både nettbasert og samlingsbasert. I samlingsundervisninga vil det være vekt på praktiske og grammatiske øvelser og diskusjoner. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene. I nettundervisninga vil studenten få både obligatoriske og ikke-obligatoriske oppgaver utdelt til fastsatte tidspunkt. Oppgavene skal leveres inn til oppgitte datoer. Emnet er intensivt og studentene må jobbe regelmessig på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing, oppgaveløsning, oversettelser og snakketrening.

Det skriftlige undervisningsmaterialet vil bli lagt ut på nett (Canvas).

Alle skriftlige oppgaver vil bli skriftlig kommentert via nett.


Eksamen

Arbeidskrav

Eksamen består av:  

Ved beregninga av den endelige karakteren teller den skriftlige eksamenen 2/3 og den muntlige 1/3.

Evalueringsform Både den skriftlige og den muntlige eksamenen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.