Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

KVE-0111 Praktisk kvensk med grammatikk, del 2 - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn. Emnet kan tas som videreutdanning av lærere.

Jf. Opptakskrav progresjonskrav i studieplan for grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn og 5.-10. trinn. Undervisningen forutsetter forkunnskaper tilsvarende KVE-0110.


Innhold

Emnet bidrar til oppøving av studentenes skriftlige og muntlige ferdigheter i kvensk. Emnet er praktisk orientert og det legges vekt på ferdigheter i kommunikasjon. Det inngår en del grammatikk med vekt på sentral kvensk morfologi og syntaks. Det vil også være noe kvensk kulturkunnskap innbakt i undervisningen.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten har


Undervisnings- og eksamensspråk

Hovedsakelig kvensk, med norsk som hjelpespråk. Den muntlige eksamen vil foregå på kvensk.

Undervisning

Undervisninga vil være både nettbasert og samlingsbasert. I samlingsundervisninga vil det være vekt på praktiske og grammatiske øvelser og diskusjoner. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene. I nettundervisninga vil studenten få både obligatoriske og ikke-obligatoriske oppgaver utdelt til fastsatte tidspunkt. Oppgavene skal leveres inn til oppgitte datoer. Emnet er intensivt og studentene må jobbe regelmessig på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing, oppgaveløsning, oversettelser og snakketrening.

Det skriftlige undervisningsmaterialet vil bli lagt ut på nett (Canvas).

Alle skriftlige oppgaver vil bli skriftlig kommentert via nett.


Eksamen

Arbeidskrav

Seks obligatoriske oppgaver der én av oppgavene er muntlig. De skriftlige oppgavene består av praktiske og grammatiske øvelser og skrivning av korte tekster og den muntlige oppgaven er en tete-a-tete samtale med læreren der fokus er på å bruke ordforråd og konstruksjoner som har blitt kommet over. Oppgavene vurderes av faglærer med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:  

Ved hjemmeeksamenen vil studenten bli prøvd i sine skriftlige ferdigheter og ved den muntlige eksamenen vil hun/han bli prøvd i sine muntlige ferdigheter.

Evalueringsform

Både den skriftlige og den muntlige eksamenen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved beregninga av den endelige karakteren teller den skriftlige eksamenen 2/3 og den muntlige 1/3.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester


Dato for eksamen

Muntlig 09.06.2021;Hjemmeoppgave utlevering 25.05.2021 innlevering 01.06.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.