Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

LER-2102 Norsk 5.-10. trinn: Tekst i en digital verden - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er eit fagval i grunnskolelærarutdanning for 5.-10. trinn. Emnet kan ikkje takast som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærarutdanning for 5.-10. trinn.


Innhold

I dette emnet er skrivepedagogikk, argumentasjon, retorikk, adapsjon og multimodale tekstar viktige tema, og studentane skal blant anna arbeide med analyse og produksjon av multimodale tekstar i ulike medium og utvikle sin norskfaglege digitale kompetanse.

Oppfølging av kartleggingsprøver og kunnskap om lese- og skrivevanskar blir også tatt opp i dette emnet. Det blir lagt vekt både på studentanes eigne ferdigheiter i tekstproduksjon og på det å kunne tilrettelegge for elevanes læring. Emnet tar også opp perspektiv på norskfaget før, no og i framtida.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentane følgande læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten har:

 

Ferdigheiter

Studenten:

 

Kompetanse

Studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Studentane vil møte eit variert utval av studentaktive undervisnings- og læringsformer. Det blir lagt vekt på at studentane får utvikla ferdigheitene sine i lesing og skriving på skjerm og papir gjennom arbeidsmåtar som lesekonferansar og prosesskriving, gjennom å delta i organiserte diskusjonar og samtalar og gjennom vurdering av eige og andres arbeid. Studentane skal også produsere og prøve ut digitale læringsressursar og utvikle sin norskfaglege digitale kompetanse. Studentane skal få erfaring med arbeidsformer som kan brukast i skulen.

Antal undervisningstimar utgjør om lag 100 timar, inkludert seminarundervisning.

Kvalitetssikring

Alle emne blir evaluert ein gong i løpet av programperioden.

Praksis

For nærmare informasjon om praksis, sjå eigen praksisplan.


Eksamen

Følgande arbeidskrav må vere gjennomførte og godkjente før studenten kan framstille seg til eksamen:

Notatet kan utformast for eksempel som refleksjonstekst knytt til teori og praksiserfaringar (inntil 1200 ord), som multimodal digital tekst, som munnleg framføring eller som nettdiskusjon.

Begge målformer skal vere representert i omtrent like stort omfang.

Eksamen består av:

Munnleg presentasjon av norskfagleg problemstilling (15 minutt) etterfulgt av samtale/diskusjon med fagfellar (15 minutt). Eksamen blir gjennomført i grupper på tre (eventuelt to) studentar der deltaking i samtale/diskusjon om framlegga til medstudentane er obligatorisk. Faglærar leier samtalen.

Eksamen blir vurdert med bokstavkarakter A-F, der F blir rekna som stryk.

Ved karakter F/ikkje bestått blir det tilbydt kontinuasjonseksamen i byrjinga av påfølgande semester. Ved gyldig forfall blir det tilbydt utsatt eksamen i byrjinga av påfølgande semester.