Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

MBI-2107 Medisinsk biokjemi, nukleærmedisin og farmakologi - 25 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet går over to semestre på tredje studieår, og avsluttes med eksamen i vårsemesteret. 

Innhold

Laboratoriemedisin:

Kroppens normale biokjemiske og fysiologiske prosesser som gjenspeiler sykdom i ett eller flere vev eller organer, endringer i kroppsvæskens sammensetning ved sykdom, bruk av analyseresultater til å diagnostisere sykdom og følge effekt av behandling, medikament monitorering og toksikologi, etiske overveielser og dilemmaer knyttet til praksis, yrkesetiske retningslinjer.

Laboratorieteknologi:

Utvalgte analyseprinsipper og metoder. Manuell og automatisert analysering. Nukleærmedisinske undersøkelser. Kriterier for utvelgelser av analyser og vurdering av analysekvalitet. Metodeevaluering og metodetilpasning. Prøvetaking og prøvebehandling. Sikring av preanalytisk, analytisk og postanalytisk kvalitet. Kvalitetsutvikling og intern kontroll.


Obligatorisk forkunnskapskrav

MBI-2101 Molekylærbiologi, MBI-2102 Hematologi, MBI-2103 Immunologi og transfusjonsmedisin, MBI-2104 Medisinsk mikrobiologi

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av studiemappe, forelesninger, seminar, gruppearbeid, intern og ekstern laboratoriepraksis. Aktuelle arbeidskrav skal være godkjent for å kunne ta ekstern praksis (som varer >3 dg).

Eksamen

Eksamen består av en skriftlig skoleeksamen (5 t) som bedømmes med bokstavkarakter A-F, der F er ikke bestått. 

Arbeidskrav:

Kontinuasjonseksamen og utsatt eksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 12.04.2021 innlevering 12.04.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BIOIN-111 Medisinsk biokjemi, nukleærmedisin og farmakologi 25 stp
Undervisning Vår 2021
Forelesning prof. Ingebrigt Sylte
f.aman. Ole Martin Fuskevåg
f.aman. Vivian Hætta Berg
f.aman. Ann Iren Solli
Felles lab f.aman. Ann Iren Solli
Seminar f.aman. Ann Iren Solli
Div. f.aman. Ann Iren Solli