Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

MED-3502 Praksis i primærhelsetjenesten - 13 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet inngår i profesjonsstudiet i medisin og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Bestått eksamen MED-2521 Medisin år 4 vår.


Innhold

Faglig innhold og relevans i studieprogram - MED-3502 omfatter 8 ukers desentralisert praksisperiode i primærhelsetjenesten. Studentene er utplassert ved fastlegekontor i Nord-Norge.

Gjennom praksis i primærhelsetjenesten skal studenten tilegne seg kunnskaper om og ferdigheter i hvordan allmennmedisin og samfunnsmedisin utøves i praksis, og få kompetanse i samhandling med spesialisthelsetjenesten og med kommunale og interkommunale tjenester.

Studenten skal delta i fastlegekontorets virksomhet, først og fremst gjennom å trene på allmennmedisinske konsultasjoner. Studenten skal også delta i andre allmennlegeoppgaver knyttet til legevakt, sykehjem og helsestasjon, og skal gjøre seg kjent med oppgavene til de ulike samarbeidspartnere i helse- og omsorgstjenesten i kommunen.

Praktisk informasjon om emnet finnes i «Veileder for studenter, praksislærere og medarbeidere» som revideres årlig.


Hva lærer du

Kunnskaper:

 

 

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning


Eksamen

Godkjenning og vurdering: Vurderingsform er bestått/ikke bestått. Ved fravær utover tre arbeidsdager påløper resttjeneste for at perioden skal bli godkjent. Praksisveileder og student gjennomfører en midtveisevaluering og en sluttevaluering. Praksisveileder attesterer om praksisperioden er godkjent.

Ved begrunnet tvil om en student er skikket for legeyrket skal hovedkoordinator for MED-3502 kontaktes, og fakultetets ordning for skikkethetsvurdering vil bli initiert

Kontinuasjonseksamen - Dersom praksisperioden vurderes til «ikke bestått» på grunn av manglende oppfylte krav til tilstedeværelse eller manglende oppnådd ferdighetsnivå må restpraksis gjennomføres og godkjennes innen semesterstart for å få adgang til MED-3601, Medisin 6.år. Studenten har kun to forsøk på å bestå praksisperioden, jfr. Forskrift for eksamener ved UiT.

Arbeidskrav - Daglig deltakelse i primærmedisinsk virksomhet, 37,5 t/uke i 8 uker. Herunder:


Emnet overlapper disse emnene

MED-501 Medisin praksisår 15 stp
Undervisning Vår 2021
Første gang: Etter avtale