Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

MUS-3201 Hørelære med didaktikk og praksis 1 - 30 stp


Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Emnetype

Obligatorisk emne i Master i hørelære med didaktikk og praksis. Kan ikke tas som enkeltemne.  

Innhold

Egne ferdigheter innen hørelærefagets enkeltdisipliner på høyt nivå og innen integrering av enkeltdisiplinene i et generelt gehørmessig beredskap. Undervisningen i musikkpedagogikk og didaktikk er direkte rettet mot hørelæreundervisning. Mål og metoder i hørelærefaget med utgangspunkt i forskjellige tradisjoner og ulike læreverk.

Hva lærer du

Studenten skal  - beherske hørelærefaget på et nivå som gir overskudd til og perspektiv for undervisning i hørelære. - kunne tilrettelegge og gjennomføre undervisning på begynnernivå. - ha innsikt i sentrale musikkpedagogiske emner i tilknytning til hørelærefaget.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisning går over 2 semester og omfatter - egenferdigheter i hørelære - hørelæredidaktikk og teori. Undervisning går gjennom hele semesteret, men kan i perioder være konsentrert. Gruppeundervisning, forelesninger og seminarer. Individuell veiledning og oppfølging. Praksis: Observasjon av undervisning. Selvstendig praksis i gruppe med maksimum 3 studenter, og individuell praksis med elever på begynnernivå.  Omfang 40 - 50 timer.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før kandidaten kan gå opp til eksamen:

Eksamen består av tre deler som vektes likt:

Eksamen vurderes med gradert karakter fra A-F.  Det kan avlegges kontinuasjonseksamen det påfølgende semester.