Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

ODO-3305 Klinisk odontologi II a - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på masterprogrammet odontologi og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Praktisk klinisk undervisning  under veiledning på Universitetstannklinikken i kombinasjon med forelesninger, seminarer og PBL-oppgaver. ODO-3305 Klinisk odontologi II a er sentrert om omsorg av eldre pasienter, samt av pasienter med problem forårsaket av annen sykdom enn karies og periodontitt, eller pasienter som har smerte eller redusert bittfunksjon.

Obligatorisk forkunnskapskrav

ODO-3005 Ekstern praksis del 1

Hva lærer du

KUNNSKAPER

Studenten:

FERDIGHETER

Studenten:

GENERELL KOMPETANSE

Studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er hovedsakelig norsk, dansk eller svensk, men det gis adgang til å undervise på engelsk. Eksamensspråket er norsk, dansk eller svensk.

Undervisning

Praktisk klinisk undervisning støttet av forelesninger, seminarer,  PBL-undervisning og kliniske demonstrasjoner. Praktisk klinisk undervisning foregår kontinuerlig gjennom 8., 9. og 10. semester på Universitetstannklinikken.

Eksamen

Arbeidskrav: Obligatorisk tilstedeværelse på praktisk klinisk undervisning, seminar og demonstrasjoner. Det er krav om 80 % deltakelse på all obligatorisk undervisning. Den kliniske delen av studiet evalueres løpende. I tillegg må arbeidskravene overholde et minimums kvalitetsnivå. Det vises til Rapportbok for prekliniske krav og klinisk kjernekompetanse.

Arbeidskravene er definert for ulike pasientbehandlinger og vurderes gjennom mappeevaluering. Et arbeidskrav kan være å gjennomføre en stasjonseksamen, hvor studentene blir testet i praktiske, kliniske prosedyrer, undersøkelsesteknikk, laboratorietester og kommunikasjons-ferdigheter (OSCE).

Den praktisk kliniske undervisningen og arbeidskravene må være godkjente for å kunne gå opp til skriftlig avsluttende eksamen. Studenten vil bli vurdert med hensyn til faglig klinisk progresjon midtveis i hvert semester (i 8., 9. og 10. semester). Dersom studenten ikke får sin kliniske praksis godkjent ved semesterslutt (til tross for meddelt advarsel etter midt-semester evalueringen og eventuelle støttetiltak), må studenten gå gjennom studieåret på nytt. Et stryk i klinisk praksis kan ikke ankes.

Skriftlig eksamen: Emnet evalueres med en avsluttende eksamen, som består av en 6-timers skriftlig skoleeksamen på slutten av 10.semester. Alle delemnene på prøven må være bestått. Eksamen omfatter spørsmål innen

Prøven evalueres ved en helhetlig samlet vurdering med en felles bokstavkarakter A-F (der F er stryk).

Ved vurdering til stryk på eksamen, eller i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær eksamen gis det adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen.

Stryk på kontinuasjons/utsatt eksamen medfører nedsatt studieprogresjon. Studenten må ta 5.studieår om igjen før man kan fremstille seg til ny eksamen.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 05.05.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Forelesning oral medisin f.aman. Anne Gussgard
Forelesning gerodontologi uni.lekt. Lars Martin Berg
Kirsten Solemdal
Forelesning protetikk prof. Asbjørn Jokstad
Forelesning bittfunksjon uni.lekt. Arild Mo
Forelesning profkom f.aman. Jan Are Kolset Johnsen
Forelesning prof. Asbjørn Jokstad
Seminar oral kirurgi prof. Geir Støre
Seminar protetikk prof. Asbjørn Jokstad
Seminar profkom f.aman. Jan Are Kolset Johnsen
Seminar samfunnsodontologi stip. Ole Máhtte Eira Tellefsen
f.aman. Linda Maria Stein
Seminar prof. Asbjørn Jokstad
uni.lekt. Arild Mo
SIMU uni.lekt. Tor Axelsson
Klinikk uni.lekt. Arild Mo
Midtsemestersamtaler uni.lekt. Guro Møller
uni.lekt. Thomas Carlenhult
f.aman. Anders Per Gustav Sjögren

Undervisning Vår 2021
Forelesning oral kirurgi prof. Geir Støre
Forelesning oral medisin f.aman. Anne Gussgard
Forelesning gerodontologi uni.lekt. Lars Martin Berg
Forelesning protetikk prof. Asbjørn Jokstad
Forelesning profkom f.aman. Jan Are Kolset Johnsen
f.aman. Linda Maria Stein
Seminar profkom f.aman. Jan Are Kolset Johnsen
Diverse uni.lekt. Lars Martin Berg
prof. Asbjørn Jokstad
f.aman. Anne Gussgard