Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

ODO-3306 Klinisk odontologi II b - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Integrert Master i odontologi, og kan ikke tas som enkelt emne.

Innhold

Veiledet praktisk/ klinisk trening på Universitetstannklinikken, forelesninger, seminarer og PBL-oppgaver. Kandidaten blir kjent med og skal kunne utføre kliniske prosedyrer innen følgende kliniske emneområder i odontologi:


Obligatorisk forkunnskapskrav

ODO-3005 Ekstern praksis del 1

Hva lærer du

KUNNSKAPER:

Studenten

 

FERDIGHETER:

Studenten

 

GENERELL KOMPETANSE:

Studenten


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er hovedsakelig skandinaviske språk, men det gis adgang til å undervise på engelsk. Eksamensspråket er norsk, dansk eller svensk.

Undervisning

Praktisk klinisk undervisning er støttet av forelesninger, seminarer,  PBL-undervisning og kliniske demonstrasjoner. Praktisk klinisk undervisning foregår kontinuerlig gjennom 8., 9. og 10. semester på Universitetstannklinikken.

Eksamen

Arbeidskrav: Obligatorisk tilstedeværelse på praktisk klinisk trening, seminar og demonstrasjoner. Det er krav om 80 % deltakelse på all obligatorisk undervisning. Den kliniske delen av studiet evalueres løpende. I tillegg må arbeidskravene overholde et minimums kvalitetsnivå.  Det vises til Rapportbok for prekliniske krav og klinisk kjernekompetanse.

Arbeidskravene er definert for ulike pasientbehandlinger og vurderes gjennom mappeevaluering.  Et arbeidskrav kan være å gjennomføre en stasjonseksamen, hvor studentene blir testet i praktiske, kliniske prosedyrer, undersøkelsesteknikk, laboratorietester og kommunikasjons-ferdigheter (OSCE).

Den praktisk kliniske delen av kurset og arbeidskravene fra mappen må være godkjente for å kunne gå opp til skriftlig avsluttende eksamen. Studenten vil bli vurdert med hensyn til faglig klinisk progresjon midtvegs i hvert semester (i 8., 9. og 10. semester). Dersom studenten ikke får sin kliniske praksis godkjent ved semesterslutt (til tross for meddelt advarsel etter midt-semester evalueringen og eventuelle støttetiltak), må kandidaten ta studieåret om igjen. Et stryk i praktisk klinisk praksis kan ikke ankes.

Skriftlig eksamen: Emnet evalueres med en avsluttende eksamen, som består av en 6 timers skriftlig prøve på slutten av 10.semester. Alle tre delemner må være bestått.

Prøven omfatter spørsmål innen de tre delemnene:

Prøven evalueres med en helhetlig samlet vurdering med en felles bokstavkarakter A-F (der F er stryk).

Ved vurdering til stryk på eksamen, eller i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær eksamen gis det adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen.

Stryk på kontinuasjons/utsatt eksamen medfører nedsatt studieprogresjon. Studenten må ta 5.studieår om igjen før man kan fremstille seg til ny eksamen.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 12.05.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2021
Forelesning endodonti f.aman. Rita Kundzina
Forelesning kariologi f.aman. Lina Stangvaltaite-Mouhat
f.aman. Jukka Sakari Leinonen
Forelesning periodonti f.aman. Anne Gussgard
uni.lekt. Kerstin Elisabeth Schander
Forelesning masteroppgave f.aman. Jan Are Kolset Johnsen
post.doc. Rania Ali Muhsen Al-Mahdi
Forelesning uni.lekt. Guro Møller
Seminar kariologi f.aman. Lina Stangvaltaite-Mouhat
Seminar periodonti uni.lekt. Lisa-Marie Bræck
f.aman. Anne Gussgard
Seminar masteroppgave f.aman. Jan Are Kolset Johnsen
SIMU endodonti gr. 1 uni.lekt. Grethe Marie Antonsen
f.aman. Rita Kundzina
SIMU endodonti gr. 2 uni.lekt. Grethe Marie Antonsen
f.aman. Rita Kundzina
SIMU uni.lekt. Grethe Marie Antonsen
f.aman. Rita Kundzina
Diverse uni.lekt. Guro Møller
f.aman. Rita Kundzina
Eksamen f.aman. Rita Kundzina

Undervisning Vår 2021
Forelesning periodonti f.aman. Anne Gussgard
Diverse f.aman. Rita Kundzina
f.aman. Anne Gussgard
f.aman. Jukka Sakari Leinonen