Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

SOS-3981 Mastergradsoppgave i sosiologi ved lektorutdanningen trinn 8-13, 40 studiepoeng - 40 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for samfunnsvitenskap

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på lektorutdanning trinn 8 - 13 (fra og med kull 2013).

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Mastergradsoppgaven er et selvstendig arbeid med et begrenset tema innenfor sosiologi. Oppgaven kan ta for seg 1) en faglig problemstilling av relevans for skolen eller 2) et faglig tema som er relevant i forhold til skolens læreplaner og som ses i lys av en fagdidaktisk problemstilling (en integrasjon av disiplinfag og fagdidaktikk).

Tema for mastergradsoppgaven bestemmes av studenten i samråd med veileder(e). Oppgaven kan gjerne skrives i tilknytning til et større forskningsprosjekt eller med utgangspunkt i et undervisningsemne.

Oppgaven skal være et kortere arbeid på 50-60 tekstsider (20 000-24 000 ord). Dersom illustrasjoner og/eller materialpresentasjon er omfattende, kommer dette i tillegg til det vanlige sidetallet. Dersom oppgaven omfatter lyd- og bildemedier e.l., skal den likevel være på minst 35 tekstsider.

Vanligvis skrives mastergradsoppgaven individuelt, men to eller tre studenter på samme kull kan også skrive oppgave i fellesskap. Når to eller tre studenter skriver oppgave sammen, skal omfanget økes med henholdsvis 50 % og 100 %, og det skal framgå hva hver student har bidratt med.Tema for mastergradsoppgaven bestemmes av studenten i samråd med veileder(e). Oppgaven kan gjerne skrives i tilknytning til et større forskningsprosjekt eller med utgangspunkt i et undervisningsemne.

Oppgaven skal være et kortere arbeid på 50-60 tekstsider (20 000-24 000 ord). Dersom illustrasjoner og/eller materialpresentasjon er omfattende, kommer dette i tillegg til det vanlige sidetallet. Dersom oppgaven omfatter lyd- og bildemedier e.l., skal den likevel være på minst 35 tekstsider.

Vanligvis skrives mastergradsoppgaven individuelt, men to eller tre studenter på samme kull kan også skrive oppgave i fellesskap. Når to eller tre studenter skriver oppgave sammen, skal omfanget økes med henholdsvis 50 % og 100 %, og det skal framgå hva hver student har bidratt med.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk, eller andre skandinaviske språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Mastergradsoppgaven er et selvstendig arbeid med veiledning.

Fagmiljøet i sosiologi vil arrangere et orienteringsmøte om masteroppgaven i løpet av 8. semester.

Masterseminar: Det gis kollektiv veiledning i masterseminaret ''Forskningsdesign'', inntil 8 dobbelttimer. Prosjektskissen utvikles i tilknytning til seminaret i løpet av 9. semester på studiet og skal leveres 1. oktober. Arbeidsinnsatsen dette semesteret tilsvarer 10 studiepoeng (skissen, pluss f.eks. søknad NSD, rekruttering av informanter, gjennomføring av intervju, innhenting av dokumenter), og inngår i de 40 studiepoengene i masteroppgaven (jfr. studieplanen).  

I tillegg til kollektiv veiledning kan det i masterseminaret bli tilbudt EndNote-kurs, gjesteforelesere, bedriftsbesøk eller lignende som kan knyttes til sosiologifaget.  

Det oppnevnes veileder fra fagmiljøet, men det kan ved siden av en hovedveileder oppnevnes en biveileder dersom temaet for oppgaven tar for seg et rent fagdidaktisk tema eller en kombinasjon av et faglig og fagdidaktisk tema som gjør dette nødvendig, og en hovedveileder ikke kan dekke begge deler. Denne veiledningen gis individuelt.


Eksamen

Eksamen består av:

Når eksamen i alle andre emner på lektorutdanningen er bestått, kan studenten framstille seg til endelig eksamen, i form av innlevering av masteroppgaven. Dersom studenten ikke har bestått alle andre emner, må det foretas en vurdering om kandidaten kan levere sin mastergradsoppgave i det aktuelle semesteret eller ikke.

Mastergradsoppgaven må leveres inn innen 15. mai for evaluering i vårsemesteret og innen 1. november for evaluering i høstsemesteret. Mastergradsoppgaven leveres i MUNIN.

Alle skriftlige arbeid er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Vurderingsuttrykk Bokstavkarakterer: Mastergradsoppgaven vurderes med en karakterskala fra A-F, hvor A er beste karakter, E er dårligst og F er stryk/ikke bestått.


Dato for eksamen

Avhandling innlevering 18.05.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.