Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

BYG-3602 Energiøkonomisering - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Energibruk og energidirektiv. Standarder og metoder. Økonomiske beregningsmetoder. VVS-tekniske installasjoner. Etterisolering og U-verdier. Energisystemer. Lufttetthet og infiltrasjon. Behovsstyrt ventilasjon. 

Søknadsfrist

For nordiske søkere: 1. juni. Exchange students and Fulbright students: 15 April

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende i ingeniørfag innen bygg/anlegg, husbyggingsteknikk, konstruksjonsteknikk, brannteknikk, maskin/VVS, energi og miljø i bygg og konstruksjonsteknikk.

Gjennomført Varmelære, husbyggingsteknikk, VVS- og energiteknikk.

I tillegg er det krav om grunnleggende kunnskaper på minst 30 studiepoeng innen matematikk eller statistikk (tilsv. Matematikk1, 2 og 3 og statistikk/sannsynlighetsregning i rammeplanen for Bachelor i ingeniørfag).

Søknadskode: 9371 


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

- Flerfaglige løsninger som gir tilfredsstillende inneklima på en miljømessig og økonomisk tilfredsstillende måte.

- Forholdet mellom klima, bygg, tekniske installasjoner og energiforsyning.

- Varmetap og varmetilskudd i bygninger.

- Hvordan forbedre eksisterende bygninger og tekniske anlegg med tanke på energibruk.

- Beregningsmetoder for lønnsomhetsberegning av enøk-tiltak.

- Energioppfølgning og energiledelse.

- Tekniske installasjoner for oppvarming og ventilasjon.

- Bygningsdirektivet og energimerkeforskriften.

- Bygningstekniske forskrifter (TEK) og Norsk Standard 3031.

Ferdigheter:

- Beregne energibesparelser av enøk-tiltak.

- Beregne lønnsomhet av enøk-tiltak.

- Valg av tiltak.

- Beregne energibruk i bygninger (forenklet).

- Benytte tekniske forskrifter og standarder for beregning av energibruk.

Kompetanse:

- Studenten skal ha kunnskaper om beregning av energibruk i bygninger.

- Studenten skal ha kunnskaper om viktigheten av energieffektivisering.

- Studenten skal kunne anvende kunnskapen til å til å velge bygningstekniske og installasjonstekniske løsninger både i eksisterende bygg og nybygg basert på økonomi, forskningskrav og inneklima.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og øvingsoppgaver. Forelesninger; 20 timer x 2 uker. Øvingsoppgaver; 20 timer x 2 uker.Forelesninger og øvingsoppgaver.

Eksamen

Arbeidskrav:

Ingen obligatoriske arbeider.

Eksamen og vurdering:

Skriftlig 3 timers eksamen teller 100% av karakteren i faget. 

Hjelpemidler til eksamen: enkel kalkulator.

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 13.10.2020 innlevering 13.10.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2020
Forelesning f.aman. Raymond Riise