Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

MAS-2802 Driftsstyring og vedlikehold - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for industriell teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Driftsstyring: (5 studiepoeng) 

Bedriften i et makro-/mikroperspektiv. Etablering av produksjonsressurser. Logistikk.  Produksjonsforberedelse og produksjonsstyring. Planlegging og oppfølging. Vedlikehold og driftssikkerhet. Kontroll-metoder. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).

Overflatebehandling/korrosjonsvern: (5 studiepoeng)

Korrosjon og korrosjonsvern, overflatebehandling, forbehandlingsmetoder og rustgrader. Belegning, korrosjonsklasser, påføringsmetoder. Malingsfeil og skader, kvalitetskontroll, HMS. Økonomi og kostnadsberegninger. Bransjerelaterte lover og forskrifter.


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Søknadskode 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniørfag, nettbasert.

Obligatorisk forkunnskapskrav

IGR1600 Matematikk 1, IGR1603 Fysikk/Kjemieller IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), IGR1603 Fysikk/Kjemieller TEK-1504 Fysikk, TEK-1505 Kjemi, TEK-1507 Matematikk 1eller TEK-1504 Fysikk, TEK-1505 Kjemi, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, regneøvinger og laboratorieøvinger.

Eksamen

Arbeiskrav:

Driftsstyring: 4 regneøvinger; alle er obligatoriske!

Overflatebehandling/korrosjon: 2 lab.øvinger og 1 prosjektoppgave; alle er obligatoriske!

Vurdering:

5 timers skriftlig skoleeksamen, som teller 100% av karakteren i emnet.

Det gis  bokstavkarakterer A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Skriftlig 04.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.