Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

ARK-1007 Arkeologiens idéhistorie - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i arkeologi. Det anbefales tatt i andre studieår (3. semester).

Emnet passer også som valgemne i historie, sosialantropologi, religionsvitenskap, sosiologi og statsvitenskap.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Innhold

Emnet skal gi studenten ei innføring i sentrale posisjoner i den teoretiske debatten i arkeologien, i Skandinavia og internasjonalt. Emnet gir et grunnriss av skiftende teoretiske perspektiv innenfor arkeologisk forskning fra 1800-tallet og fram til i dag. Emnet tar også opp forskningens sosiale og politiske kontekst, og hvordan problemstillinger og tolkningsforslag er påvirket av arkeologens samtid.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Emnet forutsetter gode kunnskaper i engelsk.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet, skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha:

Ferdigheter

Studenten skal:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråk er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

Undervisningen består av til sammen 12 dobbelttimer, fordelt på 10 forelesninger og 2 seminar.

Mens forelesningene vil gi studenten en oversikt over den teoretiske utviklingen, vil seminararbeidet gi studenten anledning til selv å kunne diskutere denne utviklingen.


Eksamen

Arbeidskrav:

Obligatorisk oppmøte på begge seminar. Oppmøte på forelesninger er ikke obligatorisk men høyst anbefalt.

Informasjon om tema for hvert seminar utleveres to uker på forhand. For å forberede seg til hvert seminar må studenten skrive et sammendrag (300-400 ord) av to pensumartikler, valgt fra artiklene spesifisert i seminarinformasjonen. Sammendragene blir en forutsetning for deltagelse i seminaret og skal innleveres i papirform ved begynnelsen av hvert seminar.  

I tillegg leveres det inn en kort skriftlig besvarelse (á 2-3 sider, 700-1000 ord) over oppgitt tema relatert til hvert seminar.

For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha oppfylt kravet til obligatorisk deltakelse i seminarene, samt fått godkjent skriftlige innleveringer.

Eksamen:

Eksamen består av en hjemmeeksamen på 3500 ord (ca. 10 sider) over oppgitt tekst. Eksamen skrives over 2 uker. Karakterer fra A- E for bestått og F for ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren F.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 19.11.2020 innlevering 26.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

ARK-2001 Fortidsforståelser: Teoretiske perspektiv i arkeologisk forskning 10 stp
Undervisning Høst 2020
Orienteringsmøte:
Forelesning Første forelesning: Se timeplan på nett.

f.aman. Asgeir Svestad
Arbeidskrav Arbeidskrav 1: Seminar informasjon utleveres: Sammendragene innleveres/seminar gjennomføres: Arbeidskrav 2: Seminar informasjon utleveres: Sammendragene innleveres/seminar gjennomføres:

Eksamen Utlevering og innlevering av eksamensoppgave skjer i WISEflow.