Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

ARK-1019 Examen facultatum. Arkeologi-variant. - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i arkeologi. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Arkeologien har et helt spesielt kildemateriale, nemlig gjenstander og rester etter for eksempel bygninger, fangstanlegg og graver, dvs. materiell kultur. Emnet gir en introduksjon til hvordan arkeologien oppnår kunnskap ut fra disse funnene. Vi innleder med konkrete eksempler på hvordan man trekker slutninger fra materiell kultur og hvilke utfordringer som ligger i dette. Hvordan kan vi vite hva en gammel gjenstand er for noe, eller hvor gammel den er? Hva mer kan den fortelle? Her er en diskusjon om forholdet mellom fakta og teori i arkeologien sentral. Deretter presenteres noen sentrale vitenskapsteoretiske retninger som har preget både arkeologi og andre fag. Retningene blir eksemplifisert gjennom et konkret tema som analyseres og diskuteres.

Emnet vil også gi en innføring i arkeologiske vitenskapelige tekster som grunnlag for kritisk bruk av tekster i resten av studiet, samt som en forberedelse til studentens egen produksjon av tekster i løpet av bachelorprogrammet.

Endelig inkluderer emnet kurs i informasjonskompetanse.

Emnet omfatter følgende deler:

Del I: Fra ting til tolkning: hvordan oppnår arkeologer kunnskap? Ved hjelp av en rekke konkrete eksempler introduseres studenten for hvordan arkeologien oppnår viten utfra kulturminner og materiell kultur, og setter dette inn i en større vitenskapsteoretisk og vitenskapshistorisk sammenheng.

Del II: Universitetsbibliotekets nettbaserte kurs i informasjonskompetanse (iKomp) (http://www.mooc.no/course/ikomp/)

Del III: Arkeologiens tekster I denne delen av kurset vil du få innblikk i hvordan man kan analysere en akademisk tekst. I tillegg vil du bli kjent med viktige særtrekk ved en vitenskapelig tekst, som stil, struktur og bruk av referanser. Du vil også skrive din første egne tekst. Denne teksten vil du jobbe med i gruppe, men også få individuell veiledning på. Del III fokuserer med andre ord på krav til oppbygging av akademiske tekster, og er en forberedelse til din egen produksjon av tekst gjennom dine videre studier.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

Del I: 8 dobbelttimer med bruk av studentaktive læringsformer.

Del II: ca. 6 timer nettbasert kurs ved Universitetsbiblioteket.

Del III: 8 dobbelttimer med bruk av studentaktive læringsformer.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Del I: Innlevering av to tekster på 500-600 ord om arkeologisk kunnskap

Del II: Innlevering av kursbevis fra eksamen i iKomp.

Del III: Innlevering av et essay på ca. 1000 ord hvor akademisk skriveteknikk er det sentrale (struktur, referering, språk etc). Du får veiledning på essayet, som du så bearbeider. Den bearbeidete versjonen leveres inn som del av eksamen.

Eksamen:

Eksamen består av to deler som vurderes samlet:

Eksamen til Del I: En ukes hjemmeeksamen på ca. 5 sider (1500-1800 ord) over oppgitt tekst.

Eksamen til Del III: Innlevering av den endelig bearbeidet versjonen av essay om akademisk skriveteknikk (arbeidskrav del III) til sluttevaluering.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk/ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

Kun den delen som ikke ble bestått må tas om.

Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 19.11.2020 innlevering 26.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2020
Forelesning Første forelesning: se timeplan på nett.

prof. Gørill Nilsen
prof. Bryan Cameron Hood
Henrik Schneidereit Salomonsen
Seminar del III Første seminar: se timeplan på nett.

Seminargruppe 1 prof. Gørill Nilsen
Seminargruppe 2 prof. Gørill Nilsen
Eksamen Utlevering av hjemmeeksamen: xx.xx 2018 kl. 09.30 i WISEflow. Innlevering av hjemmeeksamen: xx.xx 2018 kl. 14:00 i WISEflow. Innlevering av essay: xx.xx kl. 14.00 i WISEflow. NB: Eksamensdatoen kan bli endret.