Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

ARK-2033 Temaer i global arkeologi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Valgfritt emne i arkeologi. Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet komplementerer et ellers sterkt fokus på nordisk arkeologi, ved å gi studentene innsikt i hvordan arkeologiske problemer formuleres og utforskes i andre deler av verden.

Introduksjonsemne i arkeologi (ARK-1014 Hva er arkeologi?) eller tilsvarende er obligatorisk forkunnskapskrav. Det anbefales også å ha tatt et annet kulturhistorisk emne (ARK-1012 Fra istidsjegere til jordbrukere eller ARK-1013 Høvdingdømmer og stater, samer og nordmenn).


Innhold

Emnet tar opp sentrale arkeologiske problemstillinger i et globalt perspektiv. Aktuelle temaer kan rullere fra år til år og annonseres før emnet begynner. Temaene kan inkludere tidlige mennesker og oppkomsten av biologisk/kulturell modernitet, oppkomsten av jordbruk, sosial kompleksitet og tidlig statssamfunn, kolonialisme, og lignende. Et komparativt perspektiv belyser paralleller i utviklingsmønster, samt variasjon. Emnet gir en oversikt over diverse kulturhistoriske kontekster og utforsker hvordan forskjellige fortolkningsrammer kan anvendes for å belyse dem. 

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Obligatorisk forkunnskapskrav

ARK-1014 Hva er arkeologi?eller ARK-1000 Arkeologi: Fortolkning av fortiden

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

Undervisningen består av 10 dobbelttimer forelesninger og 3 dobbelttimer seminarer. Forelesningene vil fremstille en sammenhengende oversikt over de utvalgte arkeologiske temaene, mens seminarene vil fokusere på analysering av "case studies".

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen:

Eksamen består av:

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk/ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 13.11.2020 innlevering 30.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2020
Forelesning/seminar Første forelesning: se timeplan på nett.

prof. Bryan Cameron Hood