Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

AUT-2602 Programmering med mikrokontroller - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Kurset tar for seg "Embedded C" og mikrokontrollere, ved bruk av Atmel AVR og Atmel Studio. Vi går gjennom konfigurering og bruk av AVR,  herunder registre, interrupts, Timere, ADC, analoge komparatorer, seriell og parallell kommunikasjon med blant annet USART, SPI og I2C, sleep modes osv.

Hva lærer du

Etter endt kurs har kandidaten godt faglig grunnlag og forståelse i de temaene som gjennomgås, og som andre emner kan bygge videre på.

Kunnskaper og forståelse: Har grunnleggende kunnskaper om mikrokontrollere og sammensatte systemer. Har forståelse for hvordan mikrokontrollere fungerer som et sammensatt system av flere integrerte komponenter. Har detaljkunnskap om flere typer digitale komponenter som eksempelvis timere, ADC, komparatorer, USART-motorer, SPI-motorer og minnetyper.

Ferdigheter: Mestrer embedded C-programmering. Kan bruke mikrokontrollere som en fleksibel «problemløser» i anvendte systemer. Kan dokumentere og argumentere for valgte løsninger.

Generell kompetanse: Kan bruke datablad til å søke kunnskap om andre / tilsvarende mikrokontrollere utover den/de som benyttes i kurset. Har erfaring i prosjektdokumentasjon.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

36 t undervisning og 48 t øvinger. Obligatorisk arbeid.

Eksamen

Eksamensform: 4 timers skriftlig skoleeksamen.

Karakterskala: Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjon: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Tillatte hjelpemidler ved eksamen: Ingen.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 11.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

AUT-1001 Programmering med mikrokontroller 10 stp
Undervisning Høst 2020
Forelesning uni.lekt. Bernt Inge Hansen
overing. Ståle Antonsen
uni.lekt. Per Anton Øverseth Olsen
Individuell lab se egen plan uni.lekt. Bernt Inge Hansen
overing. Ståle Antonsen
Ikke velg denne uni.lekt. Bernt Inge Hansen