Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

BED-1004NETT Markedsføring - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Kurset presenterer sentrale begreper og modeller innen markedsføringsfaget. Kurset tar opp temaer som etikk, organisasjonenes samfunnsansvar, kjøpsatferd, markedssegmentering og målgrupper, relasjonsmarkedsføring, produktutvikling og produktpolitikk, distribusjon, prispolitikk og kommunikasjon. Kurset gir en innføring i hvordan man best mulig skal systematisere og koordinere organisasjonens markedsarbeid.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner på bachelornivå.


Hva lærer du

Kunnskaper:

 

Ferdigheter:

 

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Undervisningen streames live fra UiTs lokaler i Alta og opptak vil kunne bli brukt på et senere tidspunkt. Handelshøgskolen har gjennomført en vurdering av behandlingsgrunnlaget  interesseavveining og henviser til Datatilsynets veileder om behandlingsgrunnlag.

Behandlingsgrunnlaget er «berettiget interesse» og formålet med bruken er å få formidlet faglig innhold og lærings prosesser. Live sendinger blir lagret og publisert på Canvas slik at materialet senere kan benyttes som repetisjon og/eller ses av studenter som ikke kunne følge Live sendingene (arbeid, sykdom etc). Innspillinger av høy kvalitet vil kunne benyttes også for senere års inntak dersom det er behov for det, men kun opptak av typen der foreleser er i sentrum.


Eksamen

Arbeidskrav:

For å få avlegge eksamen må studentene få godkjent to arbeidskrav. Godkjente arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Det første arbeidskravet er å bestå ikomp. Dette er et nettbasert kurs i informasjonskompetanse; http://www.mooc.no/course/ikomp/

Det andre arbeidskravet er enn innlevering som kan leveres i grupper eller individuelt. Problemstillingen vil bli gitt tidlig i semestret. Arbeidskravet vurderes til godkjent/ikke godkjent. Krav til godkjent ligger høyere enn det som normalt forventes for å få bestått/karakteren E.

Eksamen:

4-timers skriftlig individuell skoleeksamen. Karakterskala A-E, med F som stryk.

Skriftlig eksamen avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Kirkenes, Harstad og Narvik, samt ved Nord-Troms studiesenter, Vadsø Studiesenter og studiesenteret på Finnsnes. I tillegg vil det bli avhold skriftlig eksamen på nærmere bestemt lokasjon i Oslo. Ved eksamensavvikling i Oslo og ved studiesentre vil det påløpe en viss egenandel for dekning av eksterne utgifter (leie av lokaler, ekstravakter etc.).

Studentene må selv velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb. Studenter som ikke registrerer eksamenssted vil bli plassert på eksamenslisten i Tromsø eller Alta.

Vi gjør oppmerksom på at eventuell digital eksamen normalt kun gjelder våre campus grunnet regelverk rundt disse. Ved studiesentrene går eksamen på papir. Eksamen i Oslo er digital.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig fire timers skoleeksamen (teller 100%) og avvikles kun ved Campus (Alta, Kirkenes, Harstad, Narvik og Tromsø).


Dato for eksamen

Skriftlig Vadsø 11.12.2020;Skriftlig 11.12.2020;Skriftlig Oslo 11.12.2020;Skriftlig Storslett 11.12.2020;Skriftlig Finnsnes 11.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-1004F Markedsføring 10 stp
Undervisning Høst 2020
Første gang:se timeplan på nett
Undervisning en kan følge på ordinært emne frivillig stip. Sarah Lisa Arnesen
Første gang:se timeplan på nett