Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

BED-1007 Matematikk for økonomer - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Dette emnet inneholder matematikk for økonomer. Matematikk er et metodefag, og skal således bidra til i nå læringsmålene i de andre fagområdene.

Emnet skal gi det nødvendige matematiske grunnlaget for økonomistudenter. Et sentralt poeng med emnet er å styrke evnen til logisk og analytisk problemtilnærming, som skal hjelpe studentene med å forstå modellering ved bruk av matematikk i økonomiske sammenhenger. Dette skal også gi et grunnlag for å arbeide med oppgaver som er problemorienterte. Emnet legger stor vekt på regnetrening. Oppgaver skal hovedsakelig løses på egen hånd, men i noen tilfeller kan enkle digitale hjelpemidler benyttes.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Dette emnet gir en grunnleggende innføring i matematikk med spesielt fokus på anvendelse i økonomi. Etter bestått emne skal læringsutbyttet nedenfor være oppnådd.

Kunnskap:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer og lignende. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. Emnet forutsetter i utgangspunktet tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet, og er ikke spesielt tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på overnevnte arbeidsformer.

Eksamen

Arbeidskrav:

Kurset har to individuelle arbeidskrav. Disse må være godkjente for å kunne avlegge eksamen.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Godkjent arbeidskrav i BED-1007NETT kvalifiserer til eksamen i BED-1007. Studenten har selv ansvar for å informere en av instituttets studierådgivere om dette i god tid før eksamen.

Eksamen:

Eksamen består av en 4 timers skriftlig individuell skoleeksamen.

Eksamen vurderes med bokstavkarakterer A-E, med F som stryk. Skriftlig eksamen arrangeres i Tromsø, Harstad, Narvik og Alta. Studentene må velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb.

Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder. I utgangspunktet må det være minimum ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.


Dato for eksamen

Skriftlig 07.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-1007NETT Matematikk for økonomer 10 stp
Undervisning Høst 2020
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Alta uni.lekt. Jørund Haldor Greibrokk
uni.lekt. Malin Karlsen
Forelesninger Tromsø f.aman. Eirik Eriksen Heen
Forelesninger Harstad rådgiver Tor Alvin Strand
stip. Kristian Wærness
Forelesninger Narvik uni.lekt. Hanna Kristina Persson
Seminar Alta uni.lekt. Jørund Haldor Greibrokk
Seminar i mentorgruppe 1.semester - Tromsø f.aman. Eirik Eriksen Heen