Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

BED-2010 Forretningsjus og arbeidsrett - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Studiepoengreduksjon

BED-2010F Forretningsjus og arbeidsrett 10 stp

Innhold

Innføring i juridisk metode og juridisk problemanalyse. Oversikt over rettssystemet. Kontraktsrett (avtalerett og kjøpsrett), penge- og kredittrett, garanti og panterett, selskapsrett, erstatningsrett, produktansvar, tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs, forvaltningsrett samt markeds - og konkurranserett. Arbeidsrett, herunder inngåelse av arbeidsavtaler, oppsigelsesvernet, oppsigelsesfrister, permittering, arbeidstid- og overtid, deltidsansettelser, ferieloven samt om tariffavtaler og fredsplikt.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. Emnet forutsetter i utgangspunktet tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Eksamen

Arbeidskrav:

Skriftlig innleveringsoppgave må bestås før en kan fremstille seg til eksamen i emnet.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Vurdering:

Det vil bli avholdt en 4 timers skriftlig eksamen som utgjør 100 % av sluttkarakter. Eksamen arrangeres i Tromsø og Alta. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 01.12.2020 innlevering 02.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.