Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Innhold

Dette emnet omhandler statistikk og samfunnsvitenskapelig metode for økonomer.

Statistikkdelen skal gi studentene et relevant grunnlag i sannsynlighetsregning og statistikk, der analytisk innsikt vektlegges. Sentralt i innholdet er teoretisk forståelse og forutsetninger for de viktigste sannsynlighetsfordelingene, estimering og hypotesetesting. Statistikkdelen legger vekt på oppgaveregning og skal danne et godt teoretisk fundament for metodedelen.

Metodedelen starter med en bred innføring i kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Studentene får deretter en praktisk innføring i analyse av empiriske data ved bruk av egnet dataverktøy. Studentene skal gis gode forutsetninger for å gjennomføre eget forsvarlig vitenskapelig empirisk arbeid.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Emnet gir en grunnleggende innføring i statistikk og samfunnsvitenskapelig metode. Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat: 

Kunnskaper:

Studentene skal etter å ha gjennomført emnet:

Ferdigheter:  

Studentene skal etter å ha gjennomført emnet:

Kompetanse:  

Studentene skal etter å ha gjennomført emnet:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsspråk vil være på norsk og engelsk.

Arbeidsformer vil være forelesninger, datalab og seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. Emnet forutsetter i utgangspunktet  tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Eksamen

Arbeidskrav:  Kurset har ett arbeidskrav som tilsier at studentene må gjennomføre innlevering for å kunne avlegge eksamen.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Eksamen: 4 timers skriftlig individuell skoleeksamen, bokstavkarakter A-E, med F som stryk. Skriftlig eksamen arrangeres i Tromsø, Harstad, Narvik og Alta. Studentene må velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb.

Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder. I utgangspunktet må det være minimum ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 14.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

ØKMES Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 10 stp
Undervisning Høst 2020
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Alta uni.lekt. Hanna Kristina Persson
f.aman. Siri Ulfsdatter Søreng
uni.lekt. Malin Karlsen
Forelesninger Tromsø uni.lekt. Hanna Kristina Persson
uni.lekt. Mette Talseth Solnørdal
f.aman. Eirik Eriksen Heen
Forelesninger Harstad uni.lekt. Hanna Kristina Persson
f.lekt. Thomas Gressnes
uni.lekt. Ørjan Fosdahl Kristensen
Forelesninger Narvik uni.lekt. Hanna Kristina Persson
Seminar Alta f.aman. Siri Ulfsdatter Søreng
uni.lekt. Guanqing Wang
Seminar Harstad stip. Kristian Wærness