Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

BED-2061 Rekruttering og arbeidsrett - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Faget skal gi en innføring i sentrale problemstillinger i forbindelse med rekruttering og arbeidsrett som er relevant for en leder med personalansvar. Faget skal gi kunnskap og forståelse for de grunnleggende teorier og perspektiver som er av avgjørende betydning for fagfeltet rekruttering, samt hovedreglene i den individuelle arbeidsretten.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Hva lærer du

Rekruttering

Innhold:

 

Læringsutbytte

 

Ferdigheter

Studenten

Generell kompetanse

Studentene

 

Arbeidsrett

Innhold

* Innføring i arbeidsrett.

* Innføring i juridisk metode.

* Ansettelser.

* Likebehandling og vern mot diskriminering.

* Arbeidsavtalen

* Rettigheter og plikter.

* Arbeidsgivers styringsrett.

* Arbeidsmiljø.  Arbeidstid.

* Lønn, ferie og feriegodtgjørelse. 

* Sykdom og arbeidsforhold.

* Permisjoner.

* Virksomhetsoverdragelse.

* Opphør av arbeidsforhold

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

 

Kunnskap 

Studentene skal ha kjennskap til reglene om inngåelse og opphør av arbeidskontrakter

Videre skal de ha kunnskaper om hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver og ha forståelse for hva en tariffavtale er og hvilke konsekvenser tariffavtalen har.

 

Ferdigheter

Studentene skal kunne forstå og løse spørsmål som gjelder partenes rettigheter og plikter.

 

Generell kompetanse 

Studentene skal kjenne til hovedreglene i den individuelle arbeidsretten, hvilket innebærer at studentene skal kjenne reglene om inngåelse og opphør av arbeidsavtaler.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og gruppearbeid.

Eksamen

Arbeidskrav:

Ett obligatorisk arbeidskrav må bestås før en kan fremstille seg til eksamen i emnet. Godkjente arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Eksamen:

4-timers skriftlig individuell eksamen. Karakterskala A-E, med F som stryk.

Skriftlig eksamen avholdes i Narvik.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig fire timers skoleeksamen (teller 100%) og avvikles kun i Narvik.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 20.11.2020 innlevering 23.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-2112 Human Resource Management 7 stp
Undervisning Høst 2020
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Narvik uni.lekt. Knut Einar Ravlo
uni.lekt. Steen Mejrup