Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

BED-3003 Økonomisk psykologi: Analyse av konsumentmarkeder - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Økonomisk psykologi og konsumentatferd er et fagområde som beskriver, forklarer og analyser faktorer som påvirker kjøpstilknyttede vurderinger (kvalitet), opplevelser (tilfredshet), beslutninger (valg) og handlinger (atferd/lojalitet) hos individer og familier. Kurset skal gi innsikt i hvordan forbrukeropplevelser, beslutninger og lojalitet varierer ut i fra både individuelle, sosiale, økonomiske og andre omgivelses-forhold. Det vil også bli lagt vekt på å forklare hvilke elementer markedsføringen kan anvende for å tilfredsstille og påvirke forbrukere og familier gjennom generelle eller spesielle markedsføringstiltak som produkt- og merkevareutvikling, prissetting, utsalgssted / plass, promosjon, samt personell-forhold.

Hva lærer du

Mål

Kurset gir en innføring i hvordan begreper, teorier og modeller kan benyttes til å forklare og forstå konsumentatferd i nasjonale og internasjonale markeder. De teorier og begreper som drøftes er også sentrale i å forstå og forklare generell individuell- og gruppeatferd innen økonomi- og administrasjonsfag (adferdsøkonomi).

 

Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

 

Kandidaten skal ha avansert kunnskap og forståelse av sentrale begreper, teorier og modeller som benyttes til å forklare og analysere kjøpstilknyttede vurderinger, beslutninger, opplevelser og handlinger hos individer (kunder / forbrukere). Kurset skal gi innsikt i hvordan forbrukernes respons og handlingsmønster varierer ut i fra individuelle, sosiale, økonomiske, sosiale og andre sentrale omgivelsesforhold. Avansert kunnskap innebærer at kandidaten skal ha generelle forståelse av hvordan begreper, teorier og modeller operasjonaliseres / måles (e.g., begrepsvaliditet) som grunnlag for kvantitativ analyse gjennom empiriske spørreundersøkelser.

 

Kandidaten skal lære seg nødvendige ferdigheter som ligger til grunn for å kunne identifisere, vurdere og analysere sentrale begreper og relasjoner (teorier / modeller) innen økonomisk psykologi / forbrukeratferd. Studentene skal også kunne anvende begreper og teorier i en egen selvstendig og avgrenset forskningsbasert semesteroppgave (proposal). Dette innebærer at de skal kunne begrunne relevans / praktisk nytteverdi og formulere problemstilling (er). Videre skal de vurdere og velge relevant faglig tilnærming, teori og begrepsmodell for å fremme forslag til empirisk analyse av sitt tema. I dette arbeidet skal kandidaten finne frem til relevant forskningslitteratur, samt anvende dette gjennom en analytisk fremstilling / argumentasjon i semesteroppgaven. Emnet legger ikke vekt på ulike metodiske tilnærminger og vil ikke stille krav om innsamling av egne data i oppgaven.

 

Kompetansemålet med dette emnet er at kandidaten skal få en generell, dypere og mer avansert forståelse for sentrale psykologiske begreper og prosesser som påvirker individer / forbrukere på tvers av produkter, tjenester, situasjoner og forbrukermarkeder (segmenter). På denne måten kan de enklere anvende det de har lært på nye faglige tema, nye problemstillinger, nye anvendelsesmuligheter og i flere arbeidssituasjoner. Emnet vil spesielt legge vekt på at kandidaten kan forstå, foreslå og formidle relevante analyser som kan brukes til å utvikle forbrukerrelaterte markedsstrategier; innen produkt og merkevareutvikling, markedskommunikasjon, prissetting, valg av salgskanal og servicetiltak, samt hvordan bygge og videreutvikle kundetilfredshet og lojalitet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Eksamen

Eksamen består av to deler. Den første delen er en 4 timers skriftlig skoleeksamen, mens den andre delen er en semesteroppgave som leveres i grupper. De to delene vurderes samlet og det gis kun samlet karakter, men en må ha bestått begge delene for at en kan få en samlet karakter. Skoleeksamen teller 60% og semesteroppgaven teller 40%. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Arbeidskrav: Sammendrag av vitenskapelig artikkel + muntlig presentasjon.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Eksamen arrangeres i Tromsø.

Det tilbys kontinuasjonseksamen på den 4 timers skriftlig skoleksamen. Denne delen vil sammen med den tidligere innleverte semesteroppgaven utgjøre karakteren.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 03.11.2020;Oppgave innlevering 15.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-3003 Konsumentatferd 10 stp
Undervisning Høst 2020
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Tromsø prof. Svein Ottar Olsen
f.aman. Anders Hauge Wien