Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

BED-3011H Forskningsdesign og metodevalg - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Kurset gir innledningsvis en innføring i vitenskapsteori og sentrale aspekter med gjennomføring av empirisk forskning. Studentene vil få en generell oversikt over ulike design og forskningsmetoder, samt hvilke metoder som kan vurderes som relevante for ulike typer av problemstillinger. Studentene vil i kursets andre del få mulighet for fordypning i forskningsdesign og metodevalg på en valgt problemstilling. Dette kan være knyttet opp mot masteroppgaven og/eller et teoretisk tema studenten har valgt.

Emnet ulike deler:


Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten:

Ferdigheter

Kandidaten:

Generell kompetanse

Kandidaten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Eksamen

Semesteroppgave og en fire timers skriftlig eksamen. Det gis en samlet karakter på kurset der oppgaven teller 40% og den skriftlige eksamen 60%. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Arbeidskrav er godkjent deltakelse på obligatoriske seminarer, samt at en må bestå "ikomp", som er et nettbasert kurs i informasjonskompetanse; iKomp; http://www.mooc.no/course/ikomp/

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Eksamen arrangeres i Harstad og Alta.

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 25.11.2020;Semesteroppgave innlevering 16.11.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-3011F Forskningsdesign og metodevalg 10 stp
Undervisning Høst 2020
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Harstad f.lekt. Thomas Gressnes
prof. Elsa Anita Solstad
f.aman. May Kristin Vespestad
prof. Nils Magne Larsen
Forelesninger Alta f.aman. Eva Jenny Benedikte Jørgensen
f.lekt. Thomas Gressnes
prof. Young-Sook Lee