Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

BED-3071 Økonomisk styring og finansiell analyse - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi. Kan ikke tas som masterenkeltemne.

Innhold

Innholdet er knyttet til to hovedtemaer: Finansregnskapet og økonomistyring.

Innenfor finansregnskap tas utgangspunkt i regnskapsbrukeren. Hovedmålet og oppøve studentens evne til å lese og analysere finansiellinformasjon og prestasjonsmåling. En analyse fordrer imidlertid også kunnskap hvordan regnskapet produseres. Dette inkluderer kunnskap om de viktigste regnskapsprinsippene og målereglene som reguler den regnskapsmessige behandlingen av de vanligste typene med eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader.

I økonomistyringsdelen presenteres studenten for ulike beslutnings- og styringsmodeller, herunder budsjett og balansert målstyring. Sentralt er ulike styringsmodeller som middel for styring av adferd og verdiskapning.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av ukentlige nettsamlinger og to fysiske samlinger. Undervisningen støttes opp av nettbaserte undervisningsressurser og arbeid i digitalt klasserom.

Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Vurdering

Hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være mellom 6000-8000 ord. I tillegg kommer forside, innholdsfortegnelse og eventuelle vedlegg. Eksamen gjennomføres på maksimalt 14 dager og kan gjøres individuelt eller gruppe på maks to studenter.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 27.11.2020 innlevering 11.12.2020;Innleveringsoppgave utlevering 14.09.2020 innlevering 16.10.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2020
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Tromsø f.lekt. Finn Steinar Heimly
f.aman. Hanne Cathrin Gabrielsen
f.lekt. Henning Sollid
uni.lekt. Ole Næss